Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Krompir

0,5 (5 ml na 100 m2)

U vreme pojave prvih simptoma oboljenja i kasnije tokom vegetacije po potrebi

Jabuka

0,015 – 0,02% (1,5 – 2 ml u 10 | vode) 0,013 – 0,02% (1,3 – 2 ml u 10 | vode)

Tretirati protiv čađave krastavosti od faze pucanja pupoljaka pa dok plodovi ne dostignu veličinu od 10 mm (faza 09-71 BBCH skale) Tretirati protiv pepelnice od faze pucanja pupoljaka pa dok plodovi ne dostignu veličinu od 10 mm (faza 09-71 BBCH skale)

Kruška

0,013 – 0,02% (1,3 – 2 ml u 10 | vode)

Tretirati protiv čađave krastavosti od faze pucanja pupoljaka pa dok plodovi ne dostignu veličinu od 10 mm (faza 09-71 BBCH skale

DELOVANJE:

aktivna materija pripada grupi Triazola. Inhibira procese demetilacije, odnosno
sintezu ergosterola u ćelijama gljive te sprečava njihov razvoj. Usvaja se listom, tanslaminarno se kreće i dospeva na naličja listova. Pruža produženu preventivnu i kurativnu biljaka u zaštiti od fitopatogenih gljivica iz rodova 
Alternaria, Ascochyta, Cercospora, Cereosporidium, Coletotrichum, Phoma, Ramularia, Septoria, Venturia spp., vrstama iz fam. Erysiphaceae, Uredinaceae.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen suzbijanju prouzrokovača čađave pegavost lista i krastavost plodova
jabuke 
(Venturia inaequalis), pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha), čađave pegavosti lista i krastavost plodova kruške (Venturia pirina) i crne pegavosti krompira i paradajza Alternaria solani.

PREPORUKE I NAPOMENE:
period između dva tretmana 7 do 10 dana. Ne primenjivati ga alternativno
sa preparatima iz iste grupe (
Triazoli), kao i preparatima sličnog mehanizma delovanja (inhibicija sinteze ergosterola). Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (Dihlorvos i Dimetoat). Tretirati voće uz utrošak vode 1.000 l/ha(10 | na 100 m2), odnosno krompir sa 300 do 600 l/ha (3 – 6 l na 100 m2). Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.