Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Nepoljoprivredne površine

1,5 – 3,0 – 4,0 (15 – 30 – 40 ml na 100 m²)

Tretiranje obaviti kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, pa do pune faze cvetanja korova

DELOVANJE: herbicid na bazi aktivne materije Glifosat koji pripada grupi Derivati glicina koji se apsorbuje lisnom masom i translocira bazipetalno i akropetalno. Inhibira sintezu aromatičnih kiselina te se sprečava sinteza neophodnih aminokiselina za sintezu proteina.

SPEKTAR DELOVANJA

A – Primena preparata u količini od 1,5 kg/ha: dobro suzbija (>90%): Datura stramonium, Lactuca serriola, Rolygonurn aviculare, Papaver rhoeas, Stenactis annua, Stelaria media, Amaranthus retroflexus, Cirsium arvense, Echinochloa crus-galli, Sorghum halepense (r), Rumex crispus, Xanthium strumarium. Zadovoljavajuće suzbija (75-90%): Ambrosia artemisifolia, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Geranium dissectum, Lamium purpureum, Setaria viridis, Lamium amolexicaule, Lolium rigidum.

B – Primena preparata u količini od 3, 0 kg/ha: dobro suzbija (>90%): pored korovskih vrsta pod A i Ambrosia arteisifolia, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Geraniumdissectum, Lamiumpurpureum, Setaria viridis, Lamiumamolexicaule, Lolium rigidum. Zadovoljavajuće suzbija (75-90%): Convolvulus arvensis, Erigeron ccanadensis

C – Primena preparata u količini od 4, 0 kg/ha: dobro suzbija (>90%): pored korovski vrsta pod A i B i, Convolvulus arvensis, Erigeron canadensis. Zadovoljavajuće suzbija (75-90%): Rubus caesius

PREPORUKE I NAPOMENE: na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke. Ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguće 7 dana posle primene. Preparat Glifomark SG se može mešati sa dikambom, dikvat dibromidom, diuronom. Ne sme se mešati sa herbicidima iz grupe uree, bipiridila, fenoksikarbonskih kiselina i triazina.