Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Kukuruz ( silažni i merkatilni)

1,0 – 1, 2 l/ha (10 – 12 ml na 100 m2)

Primenjuje se u post-em tretmanu kada kukuruz ima 2-8 razvijenih listova (faze 11-18 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 razvijenih listova

DELOVANJE:

herbicid za suzbijanje koji pripada grupi Triketona. Inhibira 4-hidroksifenil purivatdioksigenazu u procesu biosinteze karotenoida. Usvaja se folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazi petalno i akropetalno. Simptomi se ispoljavaju u vidu beljenja listova, što kasnije prelazi u nekrozu merisistemskog tkiva i uginuće korovske vrste.

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnje širokolisne krovske vrste: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), obični štir (Amaranthus retroflexus), zečiji gorovocet (Adonis aestivalis),pepeljuga obična (Chenopodium album),repica crna (Brassica nigra),pepeljuga srcolisna (Chenopodium hibridum), tatula ( Datura stramonium), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare),veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum),poljska gorušica (Sinapis arvensis), gorčica rapava ( Sonchus asper), čistac (Stachys annua),obična boca (Xanthium strumarium)
namenjen suzbijanju širokolisnih korovskih biljaka i to sa više od 90% dobro suzbija
Višegodišnje širokolisne korove: njivska palamida (
Cirsium arvense), renika obična (Lepidium draba)

PREPORUKE I NAPOMENE:
izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima u pre-em tretmanima (
S-metolahlor, Terbutilazin), odnosno sulfonil-ureama u post-em tretmanima (Nikosulfuron…). Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Preporučuje se utrošak vode 200 – 400 l/ha.