Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA KRUŠKA

3,0

Primena u zasadima starijim od 3 godine, od marta do jula, kada su korovi iznikli i u fazi aktivnog porasta (do 10 cm visine)

VINOVA LOZA VINSKE I STONE SORTE

3,0

Primena u zasadima starijim od 4 godine kada su korovi iznikli i u fazi aktivnog porasta (do 10 cm visine), a pre cvetanja vinove loze (faze BBCH 00-57)

DELOVANJE: dvokompenentni herbicid, pri čemu jedna aktivna materija Flazasulfuron pripada grupi Sulfonilurea sa pre i post emergentnim delovanjem. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze – ALS (AHAS – sintaza hidroksi sirćetne kiseline), prvi enzim u biosintezi amino kiselina razgranatog lanca, čime utiče na biosintezu proteina i deobu ćelija (prestanak rasta biljaka). Druga aktivna materija, Glifosat je nerezidualni herbicid širokog spektra, sistemičnog i kontaktnog delovanja. Inhibira EPSP sintazu. Inhibicija enzima sprečava biljke da sintetišu potrebne materije za biosintezu proteina, čime se smanjuje proizvodnja proteina u biljci i ihnibira rast biljaka.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

dobro suzbija: jednogodišnji travni korovi – ljulj italijanski (Lolium multiflorum), ljulj engleski (Lolium perene), livadarka jednogodišnja (Poa annua), livadarka obična (P. trivalis), obična krstica (Senecio vulgaris), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar lepljivi (S. verticiliata)

– jednogodišnji širokolisni korovi – štir obični (Amaranthus retroflexus), hudoletnica

kanadska (Erigeron canadensis), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), obična

mišjakinja (Stellaria media)

zadovoljavajuće suzbija:

– jednogodišnji uskolisni korovi – vlasulja oštra (Bromus sterilis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli)

– jednogodišnji širokolisni korovi – pepeljuga obična (Chenopodium album), čekinjuša

(Crepis capillaris), vrste iz roda Geranium spp., mačije uho glatko (Hypochaeris glabra), salata divlja (Lactuca serriola), kamilica bezmirisna (Tripleuspermum inodorum- Matricaria perforate), vrste iz roda Veronica spp.

– višegodišnji širokolisni korovi – palamida njivska (Cirsium arvense), maslačak

običan (Taraxacum officinale) slabo suzbija – svračica crvena (Digitaria sanguinalis), pirevina obična (Agropyrum repens), lipice iz roda Abutilon spp., rosulja jednogodišnja (Mercuralis annua), poponac njivski (Convolvulus arvensis), ladolež divlji (Calystegia sepium), rastavić njivski (Equisetum arvense).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CHIKARA DUO”

Your email address will not be published. Required fields are marked