Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA KRUŠKA

3,0

Primena u zasadima starijim od 3 godine, od marta do jula, kada su korovi iznikli i u fazi aktivnog porasta (do 10 cm visine)

VINOVA LOZA VINSKE I STONE SORTE

3,0

Primena u zasadima starijim od 4 godine kada su korovi iznikli i u fazi aktivnog porasta (do 10 cm visine), a pre cvetanja vinove loze (faze BBCH 00-57)

DELOVANJE: dvokompenentni herbicid, pri čemu jedna aktivna materija Flazasulfuron pripada grupi Sulfonilurea sa pre i post emergentnim delovanjem. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze – ALS (AHAS – sintaza hidroksi sirćetne kiseline), prvi enzim u biosintezi amino kiselina razgranatog lanca, čime utiče na biosintezu proteina i deobu ćelija (prestanak rasta biljaka). Druga aktivna materija, Glifosat je nerezidualni herbicid širokog spektra, sistemičnog i kontaktnog delovanja. Inhibira EPSP sintazu. Inhibicija enzima sprečava biljke da sintetišu potrebne materije za biosintezu proteina, čime se smanjuje proizvodnja proteina u biljci i ihnibira rast biljaka.

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:

dobro suzbija: jednogodišnji travni korovi – ljulj italijanski (Lolium multiflorum), ljulj engleski (Lolium perene), livadarka jednogodišnja (Poa annua), livadarka obična (P. trivalis), obična krstica (Senecio vulgaris), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar lepljivi (S. verticiliata)

– jednogodišnji širokolisni korovi – štir obični (Amaranthus retroflexus), hudoletnica

kanadska (Erigeron canadensis), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), obična

mišjakinja (Stellaria media)

zadovoljavajuće suzbija:

– jednogodišnji uskolisni korovi – vlasulja oštra (Bromus sterilis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli)

– jednogodišnji širokolisni korovi – pepeljuga obična (Chenopodium album), čekinjuša

(Crepis capillaris), vrste iz roda Geranium spp., mačije uho glatko (Hypochaeris glabra), salata divlja (Lactuca serriola), kamilica bezmirisna (Tripleuspermum inodorum- Matricaria perforate), vrste iz roda Veronica spp.

– višegodišnji širokolisni korovi – palamida njivska (Cirsium arvense), maslačak

običan (Taraxacum officinale) slabo suzbija – svračica crvena (Digitaria sanguinalis), pirevina obična (Agropyrum repens), lipice iz roda Abutilon spp., rosulja jednogodišnja (Mercuralis annua), poponac njivski (Convolvulus arvensis), ladolež divlji (Calystegia sepium), rastavić njivski (Equisetum arvense).