Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

ŠEĆERNA REPA

2,0

Dvokratno, “split” aplikacija pri čemu I tretman kada je usev u fazi 2 prava lista, a korovi u fazi od kotiledona do 4. lista, a II tretman 7-10 dana posle prve primene Preparat primeniti u kombinaciji sa 1,5 l/ha preparata Betasana Compact

ŠEĆERNA REPA

2,0

Dvokratno, “split” aplikacija pri čemu I tretman kada je usev u fazi 2 prava lista, a korovi u fazi od kotiledona do 4. lista, a II tretman 7-10 dana posle prve primene Preparat primeniti u kombinaciji sa 1,5 l/ha preparata Betasana Compact

DELOVANJE: aktivna materija pripada grupi Triazinoni. Predominantno se usvaja korenom, a delimično i lisnom masom krećući se akropetalno. Deluje na proces fotosinteze kao inhibitor transporta elektrona u fotosistemu II. Delovanje ispoljava u hloroplastima, na tilakoidnim membranama.

SPEKTAR DELOVANJA

ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides) pepeljuga (Chenopodium spp.) tatula obična (Datura stramonium), dvornici (Polygonum spp.), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), a zadovoljavajuće ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia)

PREPORUKE I NAPOMENE:
Ne sme se primenjivati na temperaturama višim od 25 °C. Ne sme se primenjivati na slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa) i jako humoznim zemljištima (> 5% humusa). U višekratnoj primeni ukupna količina preparata ne sme preći količinu od 8 kg/ha. Može se mešati sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata, triflusulfuron-metila i klopiralida.
Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Utrošak vode je 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m²).