Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Kukuruz (silažni i merkatilni)

0,15 – 0,25 (1,5 – 2,5 ml/100 m²) + Imox (0,1%)

Po setvi a pre nicanja (pre-em) do faze razvoja 8 listova kukuruza (post-em), odnosno faze 11-18 BBCH skale

DELOVANJE: herbicid za suzbijanje koji pripada grupi Triketona. Inhibira 4-hidroksifenil purivatdioksigenazu u procesu biosinteze karotenoida. Usvaja se i folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazipetalno i akropetalno. Simptomi se ispoljavaju u vidu beljenja listova, što kasnije prelazi u nekrozu meristemskog tkiva i uginuće korovske vrste

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
lipica (Abutilon theophrasti), štir običan (Amaranthus retroflexus), zečiji gorocvet (Adonis aestivalis), repica crna (Brassica nigra), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula (Datura stramonium), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčica rapava (Sonchus asper), čistac (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium), palamida (Cirsium arvense), renika obična (Lepidium draba)

PREPORUKE I NAPOMENE:
izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima u preem tretmanima (S-metolahlor, Terbutilazin…), odnosno Sulfonil-ureama u post-em tretmanima (Nikosulfuron, Rimsulfuron…). Ne meša se sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Preporučuje se utrošak vode 200 – 400 l/ha.