Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Pšenica, ječam

0,033 (0,3 g na 100 m²)

Primenjuje se u periodu kada su pšenica i ječam u razvojnoj fazi od početka bokorenja do pojave drugog kolenca (faze 21-32 BBCH skale) a korovi u fazi 2-6 lista

DELOVANJE: 

Sadrži dve aktivne materije, novu piridin karboksilnu kiselinu – Aminopiralid i triazolopirimidinski herbicid – Florasulam. Prestanak rasta i razvoja osetljivih korova se dogada u roku od jednog dana nakon prskanja. Prvi vidljivi simptomi (gubitak boje i uvijanje listova praćeno skraćivanjem internodija) su uočljivi 3-4 dana nakon primene herbicida. Potpuno sušenje tretiranih korova se događa 2-3 nedelje nakom primene, što zavisi od korovske vrste i klimatskih uslova. Lancelot 450 WG prvenstveno deluje kao folijarni herbicid, prodirući u korove preko lisne površine, a zatim se prenosi floemom u vrhove rasta, ali za razliku od većine drugih herbicida u žitaricama, preparat pokazuje i vrlo dobru aktivnost putem zemljišta, što omogućava i suzbijanje korova koji kasnije niču ili onih s produženim periodom nicanja.

SPEKTAR DELOVANJA:

 

Namenjen je suzbijanju širokolisnih korovskih vrsta i to : jednogodišnji korovi, gorocvet zečiji (Adonis aestivalis), volovski jezik (Anchusa officinalis), kukolj (Agrostemma githago), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), tičinac poljski (Cerastivum arvense), žavornjak obični (Consolida regalis), broćika lepuša (Gallium aparinae), divlja salata (Lactuca seriola), bulka obična (Papaver rhoeas), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media),

mišjakinja dugolisna (Stellaria graminea), krasolika (Stenactis annua), kravlja stisnuša (Thlaspi arvensis), kamilica (Matricaria inodora), vijušac njivski (Bylderdikia

convolvulus), ljutić njivski (Ranunculus arvensis), dimnjača obična (Fumaria officinalis), mrtva kopriva (Lamium purpureum), grahorica obična (Vicia sativa), poljska ljubičica (Viola arvensis), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), pepeljuga obična (Chenopodium album), kao i višegodišnjih palamida njivska (Cirsium arvense), grahorica obična (Vicia sativa), divlja mrkva (Daucus carota), žavornjak obični (Consolida regalis), popanac (Convolvulus arvensis).

 

PREPORUKE I NAPOMENE:

 

Ne preporučuje se mešanje sa drugim preparatima. Preparat Lancelot 450 WG najbolje deluje u vlažnim uslovima, kada su korovi u intenzivnom porastu i kada je brža translokacija aktivnih materija te je uočljivo i delovanje putem zemljišta. Temperatura takođe utiče na efikasnost herbicida. Ako je srednja dnevna temperatura viša od 5°C, herbicid se translocira unutar biljke. Takođe, pokazuje veću efikasnost, posebno na korove koji su manje osetljivi, ako je usev gušći, u dobroj kondiciji, stvarajući jaku konkurenciju korovima. Biljke ga vrlo brzo usvajaju tako da ni padavine, 1 sat nakon primene, ne mogu umanjiti njegovo delovanje.