Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

SOJA

1,2 (12 ml na 100 m²)

Tretiranje po nicanju u fazi 2 do 3 trolista (faza 11 do 13 BBCH skale), a korovi u fazi razvoja 2 do 4 lista

SUNCOKRET IMI HIBRIDI

1,2 (12 ml na 100 m²)

Suncokret u fazi razvoja 2 do 4 lista

LUCERKA

1,0 – 1,2

Tretiranje useva lucerke u zasnivanju, po nicanju lucerke, u fazi trećeg trolista

DELOVANJE:

Ikarus je herbicid na bazi aktivne materije Imazakoms koji pripada grupi Imidazolinona koji se apsorbuje korenom biljaka i folijarno i translocira do delova izniklih koji rastu, a preko zemljišta na korove u fazi klijanja. Inhibira sintezu esencijalnih aminokiselina

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI (TRAVNI) KOROVI:
muhar zeleni
 (Setaria viridis), muhar sivi (Setaria glauca), muhar lepljivi (Setaria verticillata), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense).

JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI:
lipica teofrastova 
(Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus), hoću-neću, tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), kereće grožđe-pomoćnica (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).

PREPORUKE I NAPOMENE:

ne mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U nepovoljnim vremenskim uslovima (niske temperature i padavine) može doći do kratkotrajne (3 do 10 dana) prolazne pojave bledila koja nema uticaja na razvoj i prinos gajene biljke. Ukoliko dođe do propadanja ili preoravanja useva soje, mogu se sejati soja, grašak, pasulj i hibridi suncokreta tolerantni prema herbicidima iz grupe Imidazolinona. U ovim hibridima suncokreta, najbolja efikasnost na volovod (Orobanche cumana) se postiže dvokratnim tretmanom i to, I tretman kada suncokret ima razvijenih 2 do 4 prava lista dozom od 0,4 l/ha, i II tretman u fazi razvoja 6 listova suncokreta u dozi od 0,8 l/ha jer tada volovod počinje da parazitira suncokret. Preporučeni utrošak vode 200 do 400 l/ha.