NAČIN DELOVANJA:

Aktivna materija preparata Confidor 70-WG, imidakloprid iz grupe neonikotinoida, ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu štetnih insekata. Aktivna materija deluje kontaktno i digestivno. Nakon aplikacije aktivna materija je usvojena od strane biljke i transportuje se translaminarno i akropetalno. Nema mogućnosti pojave fitotoksičnosti na gajenim biljkama.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Confidor 70-WG se koristi:

1) u usevu krompira za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 100 g/ha (1 g na 100 m2) uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2), tretiranjem pri piljenju larvi. Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je najviše dva puta. Interval između dva tretiranja je 14 dana. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

2) u proizvodnji paprike i paradajza u zaštićenom prostoru, za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u količini 0,1 kg/ha folijarnim tretiranjem na početku formiranja kolonija vaši, uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru):
2 dana u krompiru i u zaštićenom prostoru.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

28 dana za krompir, 7 dana za kulture koje se proizvode u zaštićenom prostoru.
NAPOMENE:
– ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva;

– ne primenjivati u vreme ispaše pčela, već nakon završetka dnevnog leta pčela, odnosno skloniti i pokriti košnice u toku primene i 48 sati nakon primene;

– kako bi se izbegla pojava rezistentnosti, nakon primene preparata na bazi imidakloprida usev krompira u vegetaciji ne tretirati preparatima na bazi imidakloprida, acetamiprida, tiakloprida, tiametoksama i drugih neonikotinoida.

– primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CONFIDOR 70-WG”

Your email address will not be published. Required fields are marked