Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju travnih korova u kukuruzu

KUKURUZ:

  • u količini od 1,5 l/ha za aridna područja i zemljišta mehaničkog sastava (1-3% humusa);
  • u količini 1,5-2,5 l/ha za humidna područja i srednje teška zemljišta (>3% humusa).

Vreme primene: tretiranje se može obaviti posle setve, a pre nicanja ili posle nicanja kukuruza do faze razvoja 3 lista (do faze 00-13 BBCH skale). Međutim, na osnovu iskustva proizvođača, preporuka je da se preparat Zeazin, posle setve a pre nicanja kukuruza, na zemljištima sa 1-3% humusa koristi u količini od 1,5 l/ha, a na zemljištima sa 3-5% humusa u količini od 2 l/ha.
Za tretiranje posle nicanja useva i korova preporuka je da se Zeazin koristi u količini 1,3-1,5 l/ha.

Zeazin dobro suzbija korove: štir (Amaranthus sp.), hoću-neću (Capsella bursa pastoris), obična pepeljuga (Chenopodium album), srcolika pepeljuga (Chenopodium hybridum), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica (Sinapis arvensis), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum) i dr.
Zadovoljavajuće suzbija korove kao što su: vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), pomoćnica (Solanum nigrum) i čičak (Xanthium strumarium).
Slabo suzbija višegodišnje korove kao što su: poponac (Convolvulus arvensis), divlji ladolež (Calystegia sepium), palamida njivska (Cirsium arvense) i veliki dvornik (Polygonum lapathifolium).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Zeazin se posle setve a pre nicanja, radi proširenja spektra delovanja i na travne korove, može mešati sa preparatima na bazi dimetenamida, S-metolahlora (Telus). Posle nicanja kukuruza, u fazi razvoja od 3 do 4 lista, radi proširenja spektra delovanja, može se mešati sa preparatima na bazi 2,4-D (Maton), dikambe (Colosseum) i mezotriona (Intermezzo).
U tim kombinacijama izvanredno deluje i na korove koji se teško suzbijaju kada se primeni posle setve, a pre nicanja kao što su: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), tatula obična (Datura stramonium), vrste iz roda dvornika (Polygonum sp.), pomoćnica (Solanum nigrum) i čičak (Xanthium strumarium).

Terbutilazin, aktivna materija preparata Zeazin, kao i svi drugi preparati iz grupe triazina, deluje blokadom hilove reakcije, što u osnovi ima za posledicu da biljke koje su osetljive na ove herbicide vrlo brzo postaju bledožute, žute, a zatim poprimaju braon boju i na kraju se suše. Kod primene posle setve, a pre nicanja ovaj herbicid u osnovi sprečava nicanje osetljivih korovskih biljaka, a kod primene posle nicanja useva i korova simptomi se uočavaju nakon nekoliko dana na već opisan način.

FITOTOKSIČNOST

Zeazin primenjen prema uputstvu proizvođača ne deluje štetno na kukuruz. Prilikom tretiranja ovim preparatom sprečiti zanošenje na susedne gajene useve kao što su: šećerna repa, strna žita, lucerka, povrće i višegodišnji zasadi (voćnjaci i vinogradi).
U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva, na tretiranim površinama može se gajiti samo kukuruz.