Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima

STRNA ŽITA: u količini od 1 l/ha.
Vreme primene: u fazi razvoja tri lista, pa do pojave lista zastavičara (faze 13-39 po BBCH skali), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

LUK: u količini 0,8 – 1,2 l/ha za suzbijanje širokolisnih korova.
Vreme primene: kada je luk u fazi 3 – 6 listova, a korovi u fazi intenzivnog porasta.

Strabon je efikasan na korove: vijušac (Bilderdykia convolvulus), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), žavornjak (Consolida regalis), prilepača (Galium aparine), mrtva kopriva (Lamium purpureum), bulka (Papaver rhoeas), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica persica), kamilica bezmirisna (Matricaria inodora), poponac (Convolvulus arvensis), ladolež (Calystegia sepium) i divlja kupina (Rubus cesius).
Slabije deluje na palamidu (Cirsium arvense).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja Strabon se može mešati sa preparatima Maton i Tribufen, kao i sa preparatima na bazi aktivnih materija: metsulfuron-metil, MCPA, florasulam. U luku se primenjuje samostalno. Bez prethodne provere ne mešati sa drugim preparatima.

Strabon je selektivni sistemični hormonski herbicid koji se usvaja listom, a u manjoj meri izdankom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom, nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena, u kojima ispoljava svoje herbicidno delovanje.

NAPOMENA

Zbog odličnog delovanja na divlju kupinu, u usevu kukuruza može se primenjivati do faze 6 razvijenih listova kukuruza u količini 0,7-0,8 l/ha. Nema ograničenja u pogledu izbora useva koji se mogu sejati u normalnom plodoredu. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva, ne sejati soju 14 dana nakon primene ovog preparata. Sprečiti zanošenje na susedne biljke jer može izazvati fitotoksične efekte na osetljivim širokolisnim gajenim biljkama. Ne primenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) zbog ispirljivosti. Primenjuje se jednom u toku godine na istoj površini. . FITOTOKSIČNOST

Prolazna fitotoksičnost ne utiče na dalji razvoj biljke i prinos i može se javiti ukoliko pre ili nakon primene nastupi mraz. U kombinaciji sa fungicidima može izazvati prolaznu fitotoksičnost.