Biljna vrsta Količina primene Vreme primene Karenca
Clearfield® Plus suncokret 0,8-1 l/ha Posle nicanja, kada je suncokret u fazi 2-9 listova *OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Za suzbijanje volovoda (Orobanche spp.) LISTEGO® Pro se primenjuje u split aplikaciji: 0,5 l/ha u fazi 2-4 lista i 0,5 l/ha u fazi 6-8 stalnih listova suncokreta.

Spektar delovanja LISTEGO® Pro

Širokolisni korovi:

 • Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
 • Štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
 • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
 • Tatula obična (Datura stramonium)
 • Obična pepeljuga (Chenopodium album)
 • Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • Boca obična (Xanthium strumarium)
 • Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
 • Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
 • Divlja kupina (Rubus caesius)
 • Volovod (Orobanche spp.)

Travni (uskolisni) korovi:

 • Muhar sivi (Setaria glauca)
 • Muhar zeleni (Setaria viridis)
 • Divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
 • Divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)
 • Zubača obična (Cynodon dactylon)

Samonikli Clearfield® Plus hibridi suncokreta se lako mogu suzbiti sa herbicidima iz grupe sulfonilurea, koji mogu da suzbiju standardni suncokret. Suncokret koji sadrži CLHA+ gen koji je otporan na LISTEGO® Pro , ima sličnu osetljivost kao konvencionalni suncokret, koji je osetljiv na sulfoniluree.
Posebne napomene:
U stresnim uslovima LISTEGO® Pro može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost koja se manifestuje u vidu prolazne hloroze i kratkotrajnog zastoja u porastu, ali bez uticaja na dalji razvoj i prinos suncokreta.  Korovi ne smeju biti pod stresom jer u tom slučaju usvajanje i translokacija herbicida kroz biljku može biti limitirana. Preporuka je da se tretman radi u temperaturnom opsegu od 10°C do max 25°C u toku dana. Ukoliko je suvo i toplo, tretman se radi u večernjim satima da bi se izbegao negativan uticaj na gajeni usev.
Plodored:
Bez ograničenja se mogu sejati soja, pasulj, grašak i suncokreti tolerantni na imidazolinone. Četiri meseca posle primene mogu se sejati ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan. Devet meseci nakon primene mogu se sejati kukuruz i krompir, a dvanaest meseci nakon primene mogu se sejati uljana repica i šećerna repa.
Mogućnost mešanja:
Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. Mešanje LISTEGO® Pro sa folijarnim đubrivima i okvašivačima može da prouzrokuje fitotoksičnost, koja može nastati usled bržeg usvajanja aktivne materije od strane useva.