Biljna vrsta Količina primene Vreme primene Karenca
Clearfield® Plus suncokret 0,8-1 l/ha Posle nicanja, kada je suncokret u fazi 2-9 listova *OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Za suzbijanje volovoda (Orobanche spp.) LISTEGO® Pro se primenjuje u split aplikaciji: 0,5 l/ha u fazi 2-4 lista i 0,5 l/ha u fazi 6-8 stalnih listova suncokreta.

Spektar delovanja LISTEGO® Pro

Širokolisni korovi:

 • Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
 • Štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
 • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
 • Tatula obična (Datura stramonium)
 • Obična pepeljuga (Chenopodium album)
 • Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • Boca obična (Xanthium strumarium)
 • Dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
 • Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
 • Divlja kupina (Rubus caesius)
 • Volovod (Orobanche spp.)

Travni (uskolisni) korovi:

 • Muhar sivi (Setaria glauca)
 • Muhar zeleni (Setaria viridis)
 • Divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
 • Divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)
 • Zubača obična (Cynodon dactylon)

Samonikli Clearfield® Plus hibridi suncokreta se lako mogu suzbiti sa herbicidima iz grupe sulfonilurea, koji mogu da suzbiju standardni suncokret. Suncokret koji sadrži CLHA+ gen koji je otporan na LISTEGO® Pro , ima sličnu osetljivost kao konvencionalni suncokret, koji je osetljiv na sulfoniluree.
Posebne napomene:
U stresnim uslovima LISTEGO® Pro može prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost koja se manifestuje u vidu prolazne hloroze i kratkotrajnog zastoja u porastu, ali bez uticaja na dalji razvoj i prinos suncokreta.  Korovi ne smeju biti pod stresom jer u tom slučaju usvajanje i translokacija herbicida kroz biljku može biti limitirana. Preporuka je da se tretman radi u temperaturnom opsegu od 10°C do max 25°C u toku dana. Ukoliko je suvo i toplo, tretman se radi u večernjim satima da bi se izbegao negativan uticaj na gajeni usev.
Plodored:
Bez ograničenja se mogu sejati soja, pasulj, grašak i suncokreti tolerantni na imidazolinone. Četiri meseca posle primene mogu se sejati ječam, pšenica, raž, suncokret i duvan. Devet meseci nakon primene mogu se sejati kukuruz i krompir, a dvanaest meseci nakon primene mogu se sejati uljana repica i šećerna repa.
Mogućnost mešanja:
Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. Mešanje LISTEGO® Pro sa folijarnim đubrivima i okvašivačima može da prouzrokuje fitotoksičnost, koja može nastati usled bržeg usvajanja aktivne materije od strane useva.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LISTEGO PRO”

Your email address will not be published. Required fields are marked