Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi

ŠEĆERNA REPA:
1. Jednokratnom primenom: u količini 5-7 l/ha ili 4 l/ha + 3 l/ha preparata na bazi desmedifama + fenmedifama (80 + 80 g/l a.m.), ili preparata na bazi desmedifama + fenmedifama + etofumesata (71 + 91 + 112 g/l a.m.);
2. Dvokratnom primenom:
a) prvo tretiranje: 2 l/ha + 1,5 l/ha preparata na bazi desmedifama + fenmedifama (80 + 80 g/l a.m.), ili preparata na bazi desmedifama + fenmedifama + etofumesata (71 + 91 + 112 g/l a.m.),
b) drugo tretiranje: 2 l/ha + 1,5 l/ha preparata na bazi desmedifama + fenmedifama (80 + 80 g/l a.m.), ili preparata na bazi desmedifama + fenmedifama + etofumesata (71 + 91 + 112 g/l a.m.).

Vreme primene u odnosu na biljku i u odnosu na korove:
1. Jednokratnom primenom: tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova, a šećerna repa u fazi 2-6 listova;
2. Dvokratnom primenom:
a) prvo tretiranje, kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijena 4 lista, a šećerna repa u fazi 2 – 6 lista;
b) drugo tretiranje, kada su korovi ponovo nikli pa do razvijena 4 lista.

Viking® 700 SC dobro suzbija korove: štir bljutavi (Amaranthus bloides), štir obični (A. retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vijušac (Bilderdykia convolvulus), repica crna (Brassica nigra), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula (Datura stramonium), broćika lepuša (Galium aparine), dimnjača (Fumaria officinalis), dvornik (Polygonum aviculare), ptičiji dvornik (P. persicaria), tušt (Portulaca oleracea), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčika (Sonchus oleraceus) i mišjakinja (Stellaria media).
Zadovoljavajuće suzbija korove: palamida iz semena (Cirsium arvense) i poponac iz semena (Convolvulus arvensis).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Viking® 700 SC se može mešati sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, triflusulfuron-metila i etofumesata.

Metamitron, aktivna materija preparata Viking® 700 SC deluje slično preparatima iz grupe triazina. Blokiranje transporta elektrona ima za posledicu nemogućnost usvajanja CO2, što onemogućava stvaranje ATP i NADPH, koji su izuzetno bitni za rast biljaka. Takođe, blokiranjem sinteze masti i proteina dolazi do gubitka hlorofila, karotenoida, a istovremeno ćelijska membrana postaje propustljiva, čime se ugrožava opstanak same ćelije. Simptomi delovanja u početku se ispoljavaju u vidu hloroze između nerava lista i žućenjem po obodu. Dalja hloroza i nekroza se šire, što u krajnjem slučaju dovodi po potpunog sušenja korova.

NAPOMENA

Na tretiranim površinama, najmanje 21 dan od primene, ne dozvoliti pristup stoci.
Ne sme se koristiti na vrlo slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i jako humoznim zemljištima (>5% humusa) i u postrnoj repi, zbog izrazite perzistentnosti.
Tretiranje šećerne repe izvodi se na temperaturama koje ne prelaze 22°C i kada nije jaka sunčeva svetlost (kasno posle podne).
Ukoliko dođe do propadanja useva šećerne repe, na istim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa.
Pre setve narednih useva zemljište treba preorati na najmanje 20 cm dubine. Preparat može delovati fitotoksično na naredne useve u plodoredu (pšenica, ječam, ovas) ukoliko se primeni kasnije nego što je preporučeno. U odnosu na šećernu repu Viking® 700 SC je izuzetno selektivna, ali pošto se primenjuje u kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, triflusulfuron-metila i etofumesata, može doći do fitotoksičnih pojava ako se šećerna repa tretira na temperaturama višim od 22°C.