Mogućnost mešanja

Stomp® Aqua se može mešati sa preparatima na bazi sledećih aktivnih supstanci: flufenacet, oksifl uorfen, izoproturon, benazon, S-metolahlor, linuron, metazahlor, nikosulfuron, klodinafoproparžil i dimentenamid-P. Osim što se preparat Somp® Aqua može mešati, tj. kompatibilan je sa preparatima na bazi gore navedenih aktivnih supstanci, svako novo mešanje treba proveriti na malim površinama pre komercijalne upotrebe.

Beli kupus

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 2,5 – 3,0 l/ha U kupusu se primenjuje kao zemljišni herbicid, uz inkorporaciju, pre rasađivanja kupusa i pre nicanja korova.

Beli luk

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 2,5 – 3,0 l/ha Tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova.

Jabuka

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 3,5 l/ha Godinu dana nakon sadnje, u rano proleće, pre nicanja korova

Krompir

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 3,5 l/ha Nakon setve, a pre nicanja useva

Malina

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Uskolisni i širokolisni korovi 2,9 l/ha Pre kretanja vegetacije Jednom u toku godine, na istoj površini

Paradajz

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 3,5 l/ha Pre rasađivanja, bez inkorporacije

Šargarepa

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 2,5 – 3,0 /ha Šargarepa se tretira pre nicanja, preko zemljišta – po celoj površini.