NAČIN DELOVANJA:

Flupiradifuron je nova aktivna materija iz grupe butenolida nastala kao derivat prirodnih jedinjenja. Deluje kao agonist nikotinskih receptora acetilholina, i na taj način remeti prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata. Sivanto Prime odlikuje odlična sistemičnost – usvajanje je brzo i insekticid se kreće kako kroz ksilem, tako i translaminarno, pa lako stiže do insekata koji mogu biti skriveni u vegetativnoj masi gajene biljke. Flupiradifuron deluje kontaktno i digestivno na sve stadijume sisajućih insekata, od jajeta preko larve do odraslih jedinki. Ishrana štetočina brzo prestaje što je od velikog značaja za prenos virusa sa insekta-vektora na gajenu biljku.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Pri primeni u proizvodnji na otvorenom, potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje. U proizvodnji u zaštićenom prostoru, preparat se primenjuje kroz zatvoreni sistem za navodnjavanje ,,kap po kap“, iz rezervoara preko Venturijeve cevi, koji čine sastavni deo ovog sistema.

PRIMENA:

Sivanto Prime primenjuje se folijarno:
U proizvodnji na otvorenom, za suzbijanje:
1) pepeljaste vaši (Dysaphis plantaginea) i zelene vaši (Aphis pomi) u zasadu jabuke u količini od 0,40 l/ha (4 ml na 100 m²), uz utrošak vode od 1000 l/ha (10 l na 100 m²).
2) cikade vinove loze (Schapoideus titanius) u zasadu vinove loze u količini od 0,50 l/ha (5 ml na 100 m²), uz utrošak vode od 400-1200 l/ha (4-12 l na 100 m²). Vreme primene je tokom punog razvoja cvasti (faze 57-81 VVSN skale).
Maksimalan broj tretiranja u proizvodnji na otvorenom je jednom na istoj povšini u toku vegetacije.
2) lisne vaši hmelja (Phorodon humuli) u usevu hmelja u količini od 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m²), uz utrošak vode od 2000-3300 l/ha (20-30 l na 100 m²). Vreme primene je od 31-75 faze VVSN skale.
U proizvodnji u zaštićenom prostoru:
1) U zasadu jagode za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporiarum) i leptiraste vaši duvana (Bemisia tabaci) u koncentraciji od 0,0625% (6,25 ml u 100 l); za suzbijanje lisne vaši krompira (Macrosiphum euphorbiae), jagodine lisne vaši (Chaetosiphon fragaefolii), ružine vaši (Macrosiphum rosae) i male jagodine vaši (Aphis forbesi), u koncentraciji od 0,05% (50 ml u 100 l). Vreme primene u zasadu jagode je od 41-58 faze VVSN skale, a utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m²).
2) U proizvodnji lukovica i krtola lala i ljiljana za suzbijanje crne repine vaši (Aphis fabae) u koncentraciji od 0,05% (50 ml u 100 l). Vreme primene je početak cvetanja, a utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m²).
Maksimalan broj tretiranja u proizvodnji u zaštićenom prostoru je jednom na istoj povšini.
U hidroponskoj proizvodnji u zaštićenom prostoru Sivanto Prime koristi se za suzbijanje lisnih vaši u zasadima povrća, jagoda, cveća, višegodišnjih ukrasnih biljaka i sadnica drvenastih biljaka.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

hmelj – 21 dan
jabuka – obezbeđena vremenom primene
vinova loza – 14 dana
zasadi koji se proizvode u zaštićenom prostoru – 3 dana

NAPOMENE:

– zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.