Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

KUKURUZ (merkantilni i silažni)

0,06 – 0,08 + 0,1% Imox

Kukuruz u fazi razvoja 2-6 listova (faza 12 – 16 BBCH – skale), a divlji sirak visine 15 – 20 cm

DELOVANJE:

Preparat SIRAN 750 WG je selektivni, translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. Pripada grupi Sulfonil-uree, apsorbuje se folijarno I brzo translocira do meristemskih tkiva inhibirajući aktivnost enzima acetolaktat sintetaze (ASL ili AHAS).

SPEKTAR DELOVANJA:

  • VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: divlji sirak (Sorghum halepense).
  • JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE: muharike (Setaria sp. ), divlja zob-ovas (Avena spp.), muhar veliki (Echinochloacrus-galli), svračica (Digitaria sanguinalis).
  • JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus), loboda obična (Artiplex patula),pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Daturastramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), mišjakinja obična (Stellaria media).

PREPORUKE I NAPOMENE:

fitotoksičan je za mnoge gajene biljke, tako da prilikom primene treba voditi računa da ne dođe do zanošenja preparata na susedne osetljive useve. Primena organofosfornih insekticida neposredno pre primene preparata može u nepovoljnim vremenskim uslovima da dovede do fitotoksičnih efekata (bledilo lista, usporeni porasti povijenost biljaka). Setva u plodoredu je uslovljena vrednošću pH zemljišta. Ako je pH>6,5 ne sejati šećernu repu 18 meseci posle primene preparata. Ako je pH > 7,5 ne sejati pasulj 10 meseci, a lucerku 12 meseci posle primene.

MBT : 1 (dvokratno)