Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,8 – 1,25 (8 – 12,5 ml/100m²)

Tokom vegetacije, od faze pojave trećeg lista(BBCH 14) i nadalje, po potrebi, do faze zatvaranja grozda (BBCH 79)

DELOVANJE:

Postalon 90 SC je sistemični fungicid, kombinacija dve aktivne materije Miklobutanila (triazol), koji ima protektivno, kurativno i eradikativno delovanje i ihhibira sintezu ergosterola te sprečava razvoj gljive i Kvinoksifena (kvinolin), protektantni fungicid koji inhibira rast i mitohondrijalni elektronski transport, kao i biosintezu pirimidina.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Preparat nije fitotoksičan ako se primenjuje prema uputstvu. Ne sme se mešati sa preparatima izrazito baznih osobina. Pri radu sa preparatom treba se pridržavati opštih mera higijensko-tehničke zaštite, koristiti zaštitno odelo, rukavice, naočare i/ili štitnik za lice. Za vreme rada ne sme se jesti, piti niti pušiti. Posle završetka rada ruke i lice dobro oprati. Dvojno delovanje čini ga efikasnim i postojanim na biljci, deluje na sve pepelnice. Ima mogućnost redistribucije. Nanešen na biljku širi se kao “plamen”, deluje i parama, što znači da dopire i na skrivena mesta na biljci.