HIBRID KUKURUZA PUNE VEGETACIJE NAJNOVIJE GENERACIJE. DAJE SILAŽU IZUZETNOG KVALITETA. SREDNJE VISOKOG STABLA (oko 320 cm) SA NISKO POSTAVLJENIM KLIPOM NA VISINI OKO 120 cm. NAJBOLJI KUKURUZ ZA SILAŽU!

  • Hibrid formira 20-22 reda zrna. Klip je izuzetno dugačak, cilindričanog oblika i zdrav, odlično završava. Zrno je u tipu polu-tvrdunca, do zubana, sa karakteristično žuto-narandžastom bojom u osnovi i staklasto, vrlo krupno i duboko. Komušina dobro obuhvata klip. Visok randman zrna zbog tanke kočanke.
  • Otporan na poleganje i lom stabla zbog masivanog korenovog sistema, koji mu omogućava dobru tolerantnost na ove loše osobine.
  • Specifična arhitektura biljke omogućava nešto veću gustinu setve za ovu FAO grupu zrenja, pa ovaj hibrid daje veliku biljnu masa, pogotovo u gušćoj setvi. To ga čini gotovo idealnim za siliranje i često u navodnjavanju na karbonatnom černozemu i pri dobroj agrotehnici daje preko 70 t/ha silaže.
  • Njegovo zrno sadrži preko 12% sirovih proteina, a u suvoj materiji dobijenoj iz cele biljke sa klipom taj procenat je preko 9%. Sadržaj lignina je nizak, procenat suve materije je odličan i visok, što zajedno sa svim ostalim povoljnim parametrima daje silažu vrhunskog i izuzetnog kvaliteta.
  • Na proleće bi ga trebalo sejati čim se zemlja ugreje na 8 – 10oC, već krajem marta, početkom aprila. Karakteriše ga tolerantnost na hladnija zemljišta. Pošto ima brz i dobar rani porast u proleće setva ovog hibrida trebala bi započeti pre drugih.
  • Tolerancija na loše agroekološke uslove, sušu i na ekonomski najvažnije bolesti kod ovog hibrida je izražena. Dobro podnosi visoke temperature u vreme oprašivanja, pa je klip uglavnom odlično ozrnjen. Za svoju FAO grupu, dobro otpušta vlagu iz zrna.
  • Izuzetno dobro reaguje na optimalne i ravnomerne doze đubriva. Zbog svog vrlo visokog genetskog potencijala rodnosti nema premca, pogotovo u uslovima navodnjavanja. Ovaj hibrid će Vam vratiti vrhunskim prinosom, ukoliko ste spremni da uložite više u proizvodnju. Adaptibilan hibrid i može se gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Najbolje rezultate postiže u ravničarskim predelima i u dolinama reka uz adekvatnu agrotehniku.
  • Preporučena gustina setve: 65 000 biljaka/hektaru (na 22.5 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 59 000.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “IZABETA FAO 690”

Your email address will not be published. Required fields are marked