HIBRID KUKURUZA PUNE VEGETACIJE NAJNOVIJE GENERACIJE. DAJE SILAŽU IZUZETNOG KVALITETA. SREDNJE VISOKOG STABLA (oko 320 cm) SA NISKO POSTAVLJENIM KLIPOM NA VISINI OKO 120 cm. NAJBOLJI KUKURUZ ZA SILAŽU!

  • Hibrid formira 20-22 reda zrna. Klip je izuzetno dugačak, cilindričanog oblika i zdrav, odlično završava. Zrno je u tipu polu-tvrdunca, do zubana, sa karakteristično žuto-narandžastom bojom u osnovi i staklasto, vrlo krupno i duboko. Komušina dobro obuhvata klip. Visok randman zrna zbog tanke kočanke.
  • Otporan na poleganje i lom stabla zbog masivanog korenovog sistema, koji mu omogućava dobru tolerantnost na ove loše osobine.
  • Specifična arhitektura biljke omogućava nešto veću gustinu setve za ovu FAO grupu zrenja, pa ovaj hibrid daje veliku biljnu masa, pogotovo u gušćoj setvi. To ga čini gotovo idealnim za siliranje i često u navodnjavanju na karbonatnom černozemu i pri dobroj agrotehnici daje preko 70 t/ha silaže.
  • Njegovo zrno sadrži preko 12% sirovih proteina, a u suvoj materiji dobijenoj iz cele biljke sa klipom taj procenat je preko 9%. Sadržaj lignina je nizak, procenat suve materije je odličan i visok, što zajedno sa svim ostalim povoljnim parametrima daje silažu vrhunskog i izuzetnog kvaliteta.
  • Na proleće bi ga trebalo sejati čim se zemlja ugreje na 8 – 10oC, već krajem marta, početkom aprila. Karakteriše ga tolerantnost na hladnija zemljišta. Pošto ima brz i dobar rani porast u proleće setva ovog hibrida trebala bi započeti pre drugih.
  • Tolerancija na loše agroekološke uslove, sušu i na ekonomski najvažnije bolesti kod ovog hibrida je izražena. Dobro podnosi visoke temperature u vreme oprašivanja, pa je klip uglavnom odlično ozrnjen. Za svoju FAO grupu, dobro otpušta vlagu iz zrna.
  • Izuzetno dobro reaguje na optimalne i ravnomerne doze đubriva. Zbog svog vrlo visokog genetskog potencijala rodnosti nema premca, pogotovo u uslovima navodnjavanja. Ovaj hibrid će Vam vratiti vrhunskim prinosom, ukoliko ste spremni da uložite više u proizvodnju. Adaptibilan hibrid i može se gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Najbolje rezultate postiže u ravničarskim predelima i u dolinama reka uz adekvatnu agrotehniku.
  • Preporučena gustina setve: 65 000 biljaka/hektaru (na 22.5 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 59 000.