Selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu

KUKURUZ: u količini 0,15-0,25 l/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus.
Vreme primene: u fazi razvoja od drugog do osmog lista kukuruza (faze 12-18 po BBCH skali).

Intermezzo je efikasan na korove: štir (Amaranthus sp.), pepeljuga (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica persicaria), čičak (Xanthium strumarium) i poljski prstenak (Anthemis arvensis).
Slabije deluje na korove: poponac (Convolvulus arvensis) i lubeničarka njivska (Hibiscus trionum).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Radi proširenja spektra delovanja Intermezzo se može mešati sa preparatima na bazi: terbutilazina (Zeazin), 2,4-D (Maton), dikambe (Colosseum) do faze 5 listova kukuruza, a sa preparatima na bazi nikosulfurona (Nikosav) do faze 8 listova kukuruza.

Intermezzo je selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu. Biljke ga usvajaju pre svega preko listova, ali može biti usvojen i putem korena ako je neposredno posle primene pala obilna kiša. Kreće se i floemom i ksilemom kroz celu biljku.
Aktivnost u biljci ispoljava se preko sprečavanja aktivnosti enzima p-hidroksifenilpiruvat dioksigenaza (4-HPPD), što ima za posledicu sprečavanje biosinteze karotenoida.
Prvi simptomi uočavaju se nakon 3-5 dana posle tretiranja, u vidu beljenja (bleaching), a nakon toga nastupa nekroza zelenih delova biljaka i potpuno sušenje.
Selektivnost u kukuruzu zasniva se na mogućnosti da ga kukuruz brzo razloži do neaktivnih metabolita.
Jedno od objašnjenja selektivnosti u kukuruzu zasniva se na tome da kukuruz putem korena usvaja znatno manju količinu aktivne materije nego korovi.

FITOTOKSIČNOST

Ako se primeni prema priloženom uputstvu, po pravilu, ne izaziva fitotoksičnost na kukuruzu. Preparat ne treba primenjivati u tank-miksu sa insekticidima na bazi organofosfata i karbamata, jer takva primena dovodi do pojave fitotoksičnosti.