Klasa:Insekticidi
Opis:Nesistemični insekticid sa kontaktnim i inhalacionim delovanjem koji se koristi za suzbijanje larvi žičnjaka
Proizvođač:Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije:Teflutrin
Formulacija:granule
Delovanje:Teflutrin je insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionum delovanjem koji priparada grupi piretroida (IRAC: 3A). Mehanizam delovanja se ogleda u remećenju protoka Na+ jona kroz jonske kanale na nervnoj membrani pri čemu oni ostaju duže otvoreni, što ima za posledicu blokadu provodljivosti nervnih vlakana. Kod insekata izaziva ataksiju (drhtanje, nepravilno kretanje) odnosno odsustvo koordinacije. Jedino jedinjenje iz grupe piretroida koje efikasno suzbija štetne insekte u zemljištu. Rastvoriljivost u vodi je jako mala što znači da nema ispiranja u dublje slojeve. Pored postojanog i dugotrajnog delovanja, izuzetno je selektivan za sve useve.
Karenca:Obezbeđena vremenom primene – paradajz, krompir
Koncentracija:12-15 kg/ha
Primena:paradajz, krompir
Pakovanje:1 kg