NAČIN DELOVANJA:
Tebukonazol, aktivna materija preparata Folicur 250-EW se brzo usvaja od strane tretirane biljke i deluje protektivno, kurativno i eradikativno. Kao predstavnik fungicida iz grupe triazola, tebukonazol deluje sprečavanjem stvaranja ergosterola u ćeliji gljive.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Folicur 250-EW se koristi u zasadima:

1) Višnje i šljive, za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova (Monilia laxa), u količini primene 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2), uz utrošak vode 600 l/ha. Tretiranje se vrši jedanput početkom cvetanja (faza 61-63 BBCH skale) ili dva puta tretiranjem od faze cvetnog balona (faza 59 BBCH skale) do faze punog cvetanja (faza 65/67 BBCH skale).

 

Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine je dva puta.

 

2) Vinove loze, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator), u količini primene 0,4 l/ha (4 ml na 100 m2), uz utrošak vode 1000 l/ha. Tretiranje se vrši tokom vegetacije, pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine je tri puta.

 

3) Uljane repice, kao regulator rasta u količini primene od 0,5 do 0,75 l/ha, u jesenjem periodu, kada je uljana repica u fazi 5-7 listova (BBCH 15 – 17). Na taj način obezbeđuje se intenzivniji porast korenovog sistema i bolje prezimljavanje useva. Tretiranje se može obaviti i u proleće, po pojavi treće internodije do pojave vidljivog cvetnog pupoljka iznad ‘’zelenog pupoljka’’. Utrošak vode je 400 l/ha (4 l/100 m2).

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru):
obezbeđena sušenjem depozita.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
vinova loza 21 dan, dok je za višnju, šljivu i uljanu repicu obezbeđena vremenom primene (alternativno 21 dan).
NAPOMENA:
– primenjivati preparat u smenjivanju sa fungicidima.