Dodatno sredstvo–okvašivač koji se dodaje herbicidima radi poboljšanja efikasnosti u suzbijanju korova u kukuruzu i soji

KUKURUZ: primenjuje se u kombinaciji sa preparatom Intermezzo (mezotrion) u količini od 0,2 l/ha.
SOJA: primenjuje se u kombinaciji sa preparatom Piano u količini od 0,2 l/ha.
Vreme primene: posle nicanja useva u skladu sa herbicidima sa kojima se primenjuje.

FITOTOKSIČNOST

ES Plus nema fitotoksično delovanje i ne potpomaže fitotoksičnost herbicida sa kojim se primenjuje.

NAČIN DELOVANJA

ES Plus je nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napone vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolje usvajanje herbicida od strane biljaka.