KARAKTERISTIKE PROIZVODA
• OKVAŠIVAČ
INEX smanjuje površinski napon rastvora i povećava kontaktnu površinu za pesticide i folijarna
đubriva bez ikakve hemijske reakcije.
• PENETRATOR I AKTIVATOR
Dodavanjem INEX-a se pojačava prodiranje sistemičnih pesticida i folijarnih đjubriva u lisnu površinu,
i osigurava njihov transport i aktivnost u biljci.
• ODSTRANJIVAČ PENE (ANTIPENUŠAVAC)
INEX je visokokvalitetni nejonski surfaktant koji ne peni, smanjuje mogućnost pojave pene i uklanja
postojeću penu, formulisan posebno za poboljšanje performansi većine pesticida i folijarnih
đubriva.
BENEFITI KORIŠĆENJA PROIZVODA
• Bolje mešanje različitih proizvoda sa smanjenom mogućnošću hemijskog reagovanja
• Potpuno odstranjivanje pene i mogućnosti da se pojavi pena
• Ujednačenija pokrivna moć rastvora, a time i unifomnija usvojivost rastvora
• Smanjena mogućnost spiranja kišom
• Bolja i brža penetracija proizvoda u list i delove biljke, a time i efikasnost proizvoda
• Duže delovanje proizvoda
PREPORUČENA UPOTREBA I DOZIRANJE
Primena Doziranje
Insekticidi, herbicidi i folijarna prihrana (1-2 ml/ 1 litar vode)
Fungicidi u primeni sa količinom vode od
200-400 litara/hektaru (1-2 ml/ 1 litar vode)
Fungicidi u primeni sa količinom vode od
600-1200 litara/hektaru (0.5-0.75 ml/ 1 litar vode)
Potapanje rasada povrća i sadnja voća (1-2 ml/ 1 litar vode)
Sa vodotopivim đubrivima kroz sistem
kap po kap na teškim zemljištima. 2-3 L INEX-a/hektaru
PRAKTIČNE PREPORUKE KORIŠĆENJA • Količina primene INEX-a zavisi od stanja biljke, vrste sredstva za zaštitu bilja i vremenskih
uslova prilikom tretiranja.
• U slučaju jako visokih temperatura koristiti niže doze.
• Ako očekujemo kišu ubrzo nakon tretmana, koristiti više doze, kako bi se ubrzalo
prodiranje sredstva u biljku.
• Uopštena i univerzalna doza primene u normalnim uslovima je 1 ml/1L vode
BITNA NAPOMENA
• Poželjno je INEX dodati u rezervoar prskalice kao prvo sredstvo odmah po dodavanju prve količine
vode, a pre dodavnje sredstava za zaštitu i sredstava za prihranu iz razloga smanjivanja
mogućnosti za međusobne reakcije kasnije dodatih agrohemikalija.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SASTAV)
Tehničke karakteristike (sastav)
Etoksilat masnih alkohola 20.2%
Polidimetilsiloksan 1%
PAKOVANJE 100 ml, 1 L