NAČIN DELOVANJA:
Protiokonazol i tebukonazol su aktivne materije sa visoko sistemičnim delovanjem. Protiokonazol je posebno delotvoran u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti. Pokazuje i izrazita protektivna, kurativna i eradikativna svojstva, a naročito je efikasan u suzbijanju bolesti stabljike i klasa kod strnih žita. Mehanizam delovanja protiokonazola i tebukonazola se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola u ćeliji gljive. Spiroksamin, zahvaljujući sposobnosti brzog prodiranja u list, omogućava i drugim dvema materijama da lakše i brže prodru u unutrašnjost lista i na taj način efikasnije deluju.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Koristi se u usevima pšenice i ječma za suzbijanje: prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.), tretiranjem od početka do kraja cvetanja (faze 61 – 65 BBCH skale), pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), tretiranjem od sredine bokorenja do početka cvetanja (faze 23 – 61 BBCH skale), kao i za suzbijanje pepelnice pšenice (Erysiphe graminis) tretiranjem od početka vlatanja do cvetanja (faze 30 – 65 VVSN skale).

Količina primene je 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²).

Utrošak vode je 200-400 l/ha.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Pšenica i ječam – 35 dana

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta, na istoj površini.