Usev u kojem se koristi Spektar delovanja Količina, vreme i način primene
Pšenica
tritikale
spelta
 • Žitni bauljar (Zabrus tenebrioides)
 • Siva muva (Delia coarctata)
 • Larve skočibuba (Elateridae)
0.5 l/ha preparata i 0.5 l vode na 100 kg semena

Primenjuje se jednom u toku dorade semena, aplikatorom ili mešanjem sa semenom u zatvorenim aparatima za  vlažno tretiranje semena.

U cilju poboljšane pokrivenosti semena, smanjenja prašine i dugotrajne zaštite, koristiti sa polimerom AG 40R

 • Glavnica (Tilletia spp.)
 • Trulež klasa (Fusarium spp.)
 • Siva pegavost lista i klasa (Septoria nodorum)
Ječam
 • Žitni bauljar (Zabrus tenebrioides)
 • Siva muva (Delia coarctata)
 • Larve skočibuba (Elateridae)
 • Pegavost lista (Pyrenophora graminea)
 • Trulež klasa (Fusarium spp.)
Raž, ovas
 • Žitni bauljar (Zabrus tenebrioides)
 • Siva muva (Delia coarctata)
 • Larve skočibuba (Elateridae)
 • Trulež klasa (Fusarium spp.)

Jedini proizvod koji kombinuje fungicid i insekticid za tretman semena!

CELEST® PLUS  je kontaktni insekticid i fungicid sačinjen iz dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Fludioksonil sa dugim rezidualnim delovanjem, inhibira transport povezan sa fosforilacijom glukoze, smanjujući tako porast micelije biljnih patogena i njihov prodor u biljku domaćina. Teflutrin je kontaktni insekticid širokog spektra delovanja na zemljišne štetočine iz grupe Coleoptera i Diptera.
CelestPlus tretiranje semena psenice

CELEST® PLUS  na semenu omogućava bolji razvoj korenovog sistema, intezivnije bokorenje, lakše prezimljavanje i prilagođavanje stresnim uslovima. Takođe, smanjuje se pritisak koji stvara rana pojava bolesti tokom jeseni. Visok nivo zaštite od bolesti, koje se prenose putem semena ili zemljišta, u kombinaciji za zaštitom od zemljišnih štetočina osigurava siguran start sezone i razvoj pšenice i ječma

Žičari (Elateridae) Siva muva (Delia coarctata) Žitni bauljar (Zabrus tenebrioides)
CelestPlus tretiranje semena psenice CelestPlus tretiranje semena psenice CelestPlus tretiranje semena psenice

Posebne napomene:

 • Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;
 • Tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje, već inkorporirati u zemljište na odgovarajuću dubinu setve;
 • Prilikom setve tretiranog semena voditi računa o vodozaštitnim zonama;
 • Tretiranje semena sa preparatom CELEST® PLUS  može se vršiti jedino u doradnim centrima upisanim u Registar dorađivača semena u skladu sa zakonom kojim se uređuje seme;
 • Prilikom punjenja i pražnjenja sejalice izbegavati izlaganje prašini. Prašinu sa dan vreće ne sipati u sejalicu;
 • Seme čuvati u zatvorenim vrećama i prostorijama opremljenim za te svrhe;
 • Ne dolazi do smanjenja procenta klijavosti semena;
 • U cilju smanjenja rizika pridržavajte se svih mera predostrožnosti prilikom upotrebe tretiranog semena.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CELEST PLUS”

Your email address will not be published. Required fields are marked