NAČIN DELOVANJA:

Aktivna materija preparata Calypso 480-SC, tiakloprid, iz grupe neonikotinoida, ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata na način koji se razlikuje od mehanizama delovanja insekticida iz grupe organofosfata, karbamata i piretroida.

Stoga Calypso 480-SC suzbija štetne insekte koji su postali delimično ili potpuno otporni na insekticide iz pomenutih grupa. Aktivna materija deluje kontaktno i digestivno na sve štetne insekte koji sišu i grizu tretirane kulture.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Calypso 480-SC se koristi u usevu:

1) Suncokreta: za suzbijanje male šljivine vaši (Brachycaudus helichrysi), u količini primene 0,075-0,1 l/ha (0,75-1 ml na 100 m2), na početku formiranja kolonija;

2) Krompira: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), jednim tretiranjem od 0,1 l/ha (1 ml na 100 m2), dva tretiranja u razmaku od 10 dana sa 0,05 l/ha (0,5 ml na 100 m2), u vreme pojave prvih larvi trećeg stupnja (L3);

3) Paprike: za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae), u količini primene 0,15-0,2 l/ha (1,5-2 ml na 100 m2), na početku formiranja kolonija.

4) Jabuke: za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,02 – 0,025 % (2 – 2,5 ml na 100 m2), pre ubušivanja gusenice u plodove.

Utrošak vode iznosi od 200-400 l/ha za suncokret, krompir i papriku; 1000 l/ha za jabuku.

Broj tretiranja u toku godine na istoj površini:

suncokret i krompir – jednom do dva puta, jabuka – 2 puta, paprika – tri puta.

RADNA KARENCA (vreme u kom nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon tretmana):

1 dan.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

paprika 7 dana, jabuka 14 dana, krompir i suncokret 21 dan.

NAPOMENE:
– zbog izvrsne sistemičnosti preparat se ravnomerno raspoređuje u biljci te i u malim dozama pruža dugotrajnu zaštitu – zato se i posebno preporučuje za prve tretmane u vegetaciji protiv štetnih insekata kod kojih brzo dolazi do razvoja rezistencije, kao što je slučaj sa krompirovom zlaticom;

– nakon primene preparata Calypso 480-SC, tokom vegetacije ne primenjivati preparate na bazi imidakloprida, acetamiprida, tiametoksama i ostalih jedinjenja iz grupe neonikotinoida;

– veoma brzo se usvaja od strane biljke, tako da ne podleže ispiranju kišom, kao i degradaciji pod uticajem sunčeve svetlosti;

– pri većim temperaturnim kolebanjima zadržava svoju visoku efikasnost.