Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Jabuka

0,2 (2 g na 100 m2)

Primenjuje se tokom vegetacije (11/54-71/81 BBCH skale), preventivno, a najbolje po precvetavanju (BBCH 71-79)

Vinova loza

0,20 – 0,25 (2 – 2.5 g u 10 l vode)

Preventivno tretiranje tokom vegetacije (faze 11/13-79 BBCH skale)

DELOVANJE:

sistemik sa protektivnim, kurativnim, eradikativnim delovanjem i dugim rezidualnim
delovanjem na bazi aktivne materije
 Krezoksim-metil koja pripada grupi Strobilurina. Inhibira mitohondrijalno disanje preko inhibicije citohrom reduktaze. Suzbija veliki broj patogenih mikroorganizama brojnih gajenih biljaka.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (
Venturia inaequalis) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).
PREPORUKE I NAPOMENE:
ne meša se sa preparatima na bazi 
Malationa i Hlorpirifosa. Za razliku od drugih fungicida pokazao je odlično delovanje i na visokim temperaturama vazduha pa se može preporučiti za primenu i tokom letnjih meseci u zasadu jabuke. Ne pospešuje mrežavost plodova, a potpomaže fiziološke aktivnosti koji se ispoljavaju u izraženijoj zelenoj boji i povećanju bio mase tretiranih biljaka. U uslovima povećane vlažnosti vazduha skratiti interval između tretmana na 7 do 10 dana. Izuzetnu efikasnost na venturiju pokazuje primenjen u kombinaciji sa fungicidom Fiesta (0,75 kg/ha) sa 1000 litara tečnosti po hektaru. Za suzbijanje pepelnice u uslovima vrlo visokog potencijala patogena početkom vegetacije preporučuje se primena u kombinaciji sa preparatima na bazi sumpora (Microthiol disperss 0,3%) uz utrošak vode 600 do 1000 l/ha. Tretiranje iz
vazduhoplova nije dozvoljeno.