Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,2 – 0,3% (20 – 30 g U 10 l vode)

Preventivno tretiranje pre sticanja uslova za zarazu, od početka cvetanja do početka zrenja (faze 51-71/81 BBCH skale)

DELOVANJE: aktivna materija Kaptan pripada grupi Ftalimida i inhibira proces disanja, odnosno aktivnost SH-enzima. Preventivno deluje na veći broj fi topatogenih gljivica iz rodova Gleosporium, Alternaria, Botrytis, Pythium, Phoma, Rhizoctonia…

SPEKTAR DELOVANJA
Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

PREPORUKE I NAPOMENE:
Ne meša se sa Bordovskom i sumpornokrečnom čorbom i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos). Može biti fi totoksičan ako se na višim temperaturama vazduha meša sa preparatima na bazi dimetoata.
Ne preporučuje se primena u zasadu jabuke sorte Crveni delišes. Pripremljen rastvor (1000 l tečnosti po hektaru) se mora utrošiti u roku od dva sata. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.