Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za zaštitu ratarskih useva

PŠENICA: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i rđe pšenice (Puccinia sp.) u količini 0,8-1 l/ha.
Vreme primene: preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti, od faze vlatanja do faze punog cvetanja.

ŠEĆERNA REPA: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) u količini 0,75-0,9 l/ha.
Vreme primene: preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti, odnosno od zatvaranja redova.

Dvostruka kombinacija aktivnih materija piraklostrobin i protiokonazol obezbeđuje efikasno suzbijanje najznačajnijih bolesti šećerne repe i strnih žita. Protiokonazol je sistemična aktivna materija iz grupe triazola, koja deluje na inhibiciju ergosterola  što dovodi do morfoloških i funkcionalnih promena na membrane štetnih gljiva. Piraklostrobin pripada grupi strobilurina, fungicida sa preventivnim načinom delovanja i pozitivnim fiziološkim efektom na biljke. Fungicidna aktivnost ispoljava se blokiranjem transporta elektrona na respiratornom lancu u mitohondrijama.
Folijarna primena preparata Unify pored efikasne zaštite, stimuliše rast biljaka i duže zadržavanje zelene lisne mase koja produžava fotosintetsku aktivnost, povećava kvalitet i prinos biljaka.

NEŽELJENI EFEKTI

Preparat nema neželjene efekte ukoliko se primeni u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom i uz poštovanje mera preostrožnosti.