Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Voće, povrće, vinova loza, citrusi

Folijarno – 0,15-0,2% (15-20 ml u 10 l vode); Navodnjavanje – 2 – 6,0 l/ha (20 – 60 ml na 100 m2)

Primena u ranim vegetativnim i generativnim fazama

SPEKTAR DELOVANJA
deluje na fitopatogene gljive i bakterije iz rodova: 
Phythoptora, Fusarium, Phythium, Rhizoctonia, Antracnosis, Alternaria, Mildiu, Armillaria, Rosellinia, Clavibacter michiganensis, Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestres, Erwinia carotovora…. 

PREPORUKE I NAPOMENE:
broj tretmana zavisi od “pritiska” patogena, odnosno tretmane obavljati svakih 15-ak dana u vreme perioda visokog rizika od infekcije i širenja oboljenja, a posebno u uslovima visoke vlažnosti vazduha. Visoko efikasan u niskoj koncentraciji. Izuzetna stabilnost u zemljištu. Otporan prema razgradnji u zemljištu. Usaglašen sa novom EU regulativom u pogledu očuvanja životne okoline zbog niske koncentracije primene. Ne može se mešati sa pesticidima kao ni sa proizvodima jako kisele ili jako alkalne reakcije.

MEHANIZAM DELOVANJA:

molekul organo-bakarnog kompleksa sa dvostrukim delovanjem koje se iskazuje u stvaranju depozita preko kutikule ali i razmeštaja jona bakarnog kompleksa između kutikule i epidermalnih ćelija. Sadrži specifične penetrirajuće agense. Ispoljava preventivno i kurativno delovanje.