Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Soja

1,2 (12 ml na 100 m²)

Tretiranje po nicanju u fazi 2 do 3 trolista (faza 11 do 13 BBCH skale), a korovi u fazi razvoja 2 do 4 lista

Suncokret

1,2 (12 ml na 100 m²)

IMI hibridi suncokreta u fazi razvoja 2 do 4 lista

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih
korovskih vrsta i to u količini primene od 1,0 l/ha i 1,2 l/ha,
a) dobro suzbija (> 90%): štir bljutavi
 (Amaranthus blitoides), štir obični
(A. retroflexus), vijušac njivski (Bylderdyckia convolvus), tarčužak (Capsella
bursa-pastoris), pepeljuga obična 
(Chenopodium album), tatula obična
(Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), veliki dvornik
(Polygonum lapathifolium), sivi muhar (Setaria glauca), gorušica poljska
(Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična
(Xanthium strumarium), muhar sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz semena
(Sorguhum halepense);
b) zadovoljavajuće suzbija (75%-90%) korove kao ambrozija pelenasta
(Ambrosia artemisifolia) i sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).
c) slabo suzbija (> 75%) sa obe količine primene širokolisni korov kao što
je lubeničarka njivska 
(Hibiscus trionum).
PREPORUKE I NAPOMENE:
ne mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata, a može
se mešati sa herbicidima na bazi bentazona
 (Bentamark), tifensulfuron
metila 
(Symphony) i oksasulfurona (Dynox). Tretiranje iz vazduhoplova
nije dozvoljeno. U nepovoljnim vremenskim uslovima (niske temperature
i padavine) može doći do kratkotrajne (3 do 10 dana) prolazne pojave
bledila koja nema uticaja na razvoj i prinos gajene biljke. Ukoliko dođe do
propadanja ili preoravanja useva soje, mogu se sejati soja, grašak, pasulj
i hibridi suncokreta tolerantni prema herbicidima iz grupe Imidazolinona
(IMI hibridi).

MBT: 1