Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Šećerna repa

0,030 + 0,040 + Trend 90 (0,05%)

I tretman – šećerna repa 70-90 % nikla, a korovi su u fazi kotiledona do dva prava lista Safari + Metix 1,0 l/ha + Betasana Compact 1,6-2,0 l/ha.

Šećerna repa

0,030 + 0,040 + Trend 90 (0,05%)

II tretman – 8 do 12 dana posle I tretmana po nicanju novih korova, a šećerna repa ima porast prvog para pravih listova Safari+ Betasana Compact 2,0 l/ha + Piralis 0,6+1,2 l/ha.

Šećerna repa

0,030 + 0,040 + Trend 90 (0,05%)

III tretman – šećerna repa u fazi intenzivnog rasta do sklapanja redova primeniti Safari + Metix 2,5 – 3,0 l/ha + Betasana Compact 2,0 – 3,0 l/ha.

DELOVANJE:

Safari 50-WG je preparat na bazi Triflusulfuron-metila, aktivne materije iz grupeSulfonil urea. Usvaja se uglavnom preko lista, a delimično i preko korena. Inhibira biosintezu esencijalnih aminokiselina preko inhibicije enzima acetillaktat sintetaze te tako sprečava deobu ćelija i rast korovskih biljaka. Selektivnost šećerne repe se zasniva na vrlo brzom metabolizmu. Tipični simptomi (žućenje i uvenuće) su vidljivi 7 do 10 dana nakon tretmana na meristemskim tkivima, a korovi koji nisu uvenuli ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), konica obična (Galinsoga parviflora), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P. persicaria), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum). U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesta, metamitrona i njihovih mešavina dobro suzbija pored gore navedenih i jednogodišnje širokolisne korove: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (C. hybridum), tatula obična (Datura stramonium), čistac jednogodišnji (Stachys annua), a zadovoljavajuće lubeničarka njivska (Hibiscus trionum) i vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

Preparat ne primenjivati ako se 3 do 5 sati nakon tretiranja očekuju temperature vazduha iznad 25°C ili noćni mrazevi, odnosno tretmana izvoditi na temperaturama 7-25°C. Može se mešati sa preparatima na bazi fenmedifama i desmedifama ali ih ne primenjivati na temperaturama preko 20°C. U kombinaciji sa preparatima na bazi etofumesata ne sme se primenjivati u usevu postrne repe (zbog perzistentnosti), kao i na vrlo slabo humoznim (< 1% humusa) i jako humoznim (> 5% humusa), zemljištima, što važi i za preparate na bazi metamitrona, kao i pri jakoj sunčevoj svetlosti.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Utrošak vode je 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2 ).

MBT: 1/2/3