Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

1. 0,075 – 0,1% (7,5-10 ml u 10 l vode), 2. 0,1-0,15% (10-15 ml u 10l vode)

1. Tretirati na početku formiranja kolonija vaši, 2. Tretirati pre ubušivanja gusenice (C. pomonella)

KROMPIR

0,5-0,9 l/ha (5-9 ml na 100 m2)

Tretirati na početku pojave larvi krompirove zlatice

KRUŠKA

1. 0,075 – 0,1% (7,5-10 ml u 10 l vode), 2. 0,1-0,15% (10-15 ml u 10l vode)

1. Tretirati na početku formiranja kolonija vaši, 2. Tretirati pre ubušivanja gusenice (C. pomonella)

ULJANA REPICA

0,75 – 1,0

Tretirati na početku pojave imaga

ŠEĆERNA REPA

1-1,5 l/ha (10-15 ml na100 m2)

Tretman na osnovu utvrđene brojnosti i praga štetnosti za sovicu i pipu

DELOVANJE:

Nurelle D je nesistemični insekticid koji predstavlja kombinaciju dve aktivne materije – Hlorpirifos (grupa Organofosfata, inhibitor holinesteraze) i Cipermetrin (grupa Piretroida, remeti protok Na+ jona kroz nervnu membranu). Deluje kontaktno i inhalaciono.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju: zelene jabučne vaši (Aphis pomi ), crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae ), pepeljaste vaši (Dysaphis plantaginea ), jabučnog crva (Cydia pomonella ), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata ), repine pipe (Bothynoderes punctiventris ), lisne sovice (Mamestra brassicae ), repičinog sjajnika (Meligethes aeneus ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

može biti fitotoksičan za sortu jabuke Zlatni delišes u uslovima visoke vlažnosti i temperature. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preparat primenjivati za suzbijanje krompirove zlatice u lokalitetima gde nije utvrđena rezistentnost na piretroide i organofosfate. Dve komponente mu daju osobinu brzog inicijalnog, kao i produženog rezidualnog delovanja. Temperatura nije ograničavajući faktor,deluje u rasponu 5-300C.