Biljna vrsta Količina primene Vreme primene Karenca
Kukuruz Jednokratno: 0,8-1,2 l/ha Nakon nicanja kada je kukuruz u fazi od 2-8 listova *OVP
Dvokratno: 0,6 + 0,6 l/ha ili 0,8 l/ha + 0,4 l/ha Prvo tretiranje se obavlja kada je kukuruz u fazi 2-8 listova, a drugo 5-10 dana nakon prvog.

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja MILAGRO® Plus

Širokolisni korovi:

 • Lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • Štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
 • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
 • Obična pepeljuga (Chenopodium album)
 • Srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum)
 • Divlji suncokret (Helianthus annus)
 • Tatula obična (Datura stramonium)
 • Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • Boca obična (Xanthium strumarium)
 • Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
 • Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)

Travni (uskolisni) korovi:

 • Divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense)
 • Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)

Posebne napomene:
S obzirom da je reč o OD formulaciji, MILAGRO® Plus karakteriše manje zanošenje prilikom tretiranja, bolje pokrivanje lisne površine, bolje prijanjanje i teže spiranje ukoliko dođe do kiše nakon tretmana. Organofosfatni insekticidi se ne smeju koristiti 7 dana pre i 4 dana posle primene sredstva, da ne bi došlo do smanjenja njegove selektivnosti prema kukuruzu.

Plodored:
U jesen iste godine posle dubokog oranja mogu se sejati ozima strna žita i uljana repica. U proleće naredne godine na tretiranim površinama, posle dubokog oranja, mogu se sejati kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, jara strna žita i jara uljana repica.