Biljna vrsta

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kukuruz

4-4,5 l/ha

Tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka

*OVP- merkantilni kukuruz

60 dana – silažni kukuruz

Suncokret

3,5-4 l/ha

Tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka

*OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja GARDOPRIM® Plus Gold 500 SC:

Jednogodišnji širokolisni korovi:

 • Lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
 • Štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
 • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
 • Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
 • Tarčužak (Capsella bursa-pastoris)
 • Obična pepeljuga (Chenopodium album)
 • Srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum)
 • Tatula obična (Datura stramonium)
 • Lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
 • Dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
 • Veliki dvornik (Polygonum lapatifolium)
 • Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
 • Čistac (Stachys annua)

Jednogodišnji travni korovi:

 • Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
 • Muhar sivi (Setaria glauca)
 • Muhar zeleni (Setaria viridis)
 • Divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)

Višegodišnji korovi (slabije delovanje):

 • Palamida njivska (Cirsium arvense)
 • Poponac obični (Convolvulus arvensis)
 • Renika obična (Lepidium draba)
 • Divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)

Posebne napomene:
Manje količine GARDOPRIM® Plus Gold 500 SC primenjuju se na lakšim zemljištima sa manjim sadržajem humusa a veće na težim i humoznijim zemljištima. U slučajevima jače zakorovljenosti jednogodišnjim širokolisnim korovima kao što je ambrozija (Ambrosia artemisiifolia) ili čičak/obična boca (Xanthium strumarium) može se kombinovati sa pojedinim drugim preparatima, pri čemu količinu primene preparata GARDOPRIM® Plus Gold 500 SC treba srazmerno smanjiti.