SOJA: u količini 2,0 – 2,5 l/ha (20 – 25 ml na 100 m2) uz utrošak čiste vode 200 – 400 l/ha.
Vreme primene: posle setve, a pre nicanja useva.

Finish ispoljava:

  • dobru efikasnost (>90%) u odnosu na korove kao što su: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga srcolisna (Chenopodium album), pepeljuga hibridna (Chenopodium hybridum), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), sivi muhar (Setaria glauca), veliki muhar (Echinochloa crus-galli) i sirak iz semena (Sorghum halepense).
  • zadovoljavajuću efikasnost (75–90%) na korov kao što je: tatula (Datura stramonium).
  • slabu efikasnost (<75%) u odnosu na korove kao što su: palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum) i pomoćnica (Solanum nigrum).

MOGUĆNOST MEŠANJA

Finish se primenjuje samostalno. Preparat ne treba mešati sa drugim formulacijama bez prethodne provere.

Preparat sadrži dve aktivne materije, S-metolahlor i metribuzin. S-metolahlor je selektivni herbicid iz grupe hloracetamida, usvaja se korenom i stabaocetom. Inhibira ćelijsku deobu, odnosno sintezu masnih kiselina. Efikasan je na semena jednogodišnjih uskolisnih korova i manjeg broja širokolisnih korova. Metribuzin je selektivni herbicid iz grupe triazinona, inhibira proces fotosinteze što dovodi do gubitka hlorofila i karotenoida i sušenja korovskih biljaka. Usvaja se preko korena i lista, efikasan je na veliki broj jednogodišnjih širokolisnih i manji broj uskolisnih korova. Najbolje rešenje za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova pre nicanja u usevu soje.

FITOTOKSIČNOST

Finish je selektivan za soju i ukoliko se primeni prema uputstvu nije fitotoksičan. Fitotoksičan je za gajene useve ukoliko se primenjuje na vrlo slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) ili na jako humoznim zemljištima (>6% humusa). U slučaju preoravanja na tretiranim površinama može se odmah sejati soja ili saditi krompir. Četiri meseca posle primene može se sejati (saditi): krompir, soja, lucerka, grašak, sočivo, paradajz, pšenica, ječam, kukuruz, trave za stočnu ishranu. Dvanaest meseci posle primene mogu se sejati (saditi): kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa i luk. Osamnaest meseci posle primene može se sejati (saditi): ostalo korenasto – krtolasno povrće.