Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA, VINOVA LOZA

0,20 – 0,25% (20 – 25 g u 10 l vode)

Dok postoje uslovi za primarne i sekundarne zaraze, pre ili posle cvetanja

ŠLJIVA, VIŠNJA, TREŠNJA

0,20 – 0,25% (20 – 25 g u 10 l vode)

Tretiranja pre ili posle cvetanja

DUVAN, KROMPIR, PARADAJZ

0,20 – 0,25% (20 – 25 g u 10 l vode)

Tokom proizvodnje rasada, nakon rasađivanja i u vegetaciji

DELOVANJE:

Dithane M 45 deluje preventivno jer sprečava klijanje spora tako što inhibira proces disanja fitipatogenih gljiva.

SPEKTAR DELOVANJA:

Preventivno delovanje protiv prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke i kruške – Venturia inaequalis i Venturia pyrina , plamenjače vinove loze – Plasmopara viticola , crne pegavosti vinove loze – Phomopsis viticola , plamenjače šljive – Polystigma rubrum , trešnje, mrka pegavost lista višnje i – Blumeriella jaapii , plamenjače duvana – Peronospora tabacina , plamenjače krompira i paradajza – Phytophthora infestans i crne pegavosti paradajza i krompira – Alternaria solani .

PREPORUKE I NAPOMENE: 

mankozeb je još uvek jedna od vodećih preventivnih aktivnih materija koja ima široku primenu. Uspešno se meša sa Bakar hidroksidom radi proširenja delovanja na bakterije, dobar u zaštiti lisne mase.

U svetu registrovan za više od 100 gljivičnih oboljenja u više od 60 poljoprivrednih kultura. Nije uočena rezistentnost. Ne mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat, monokrotofos, heptenofos, fosfamidon, dihlorvos), Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom i sredstvima za folijarnu ishranu koja sadrže bor.