Insekto-akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

PAPRIKA: za suzbijanje kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankliniella occidentalis) odmah u početku pojave tripsa, u količini od 1 kg/ha uz utrošak vode od 400 l/ha.
Vreme primene: koristi se u proizvodnji rasada, do formiranja plodova.

CRNI LUK: za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini od 1 kg/ha uz utrošak vode od 400 l/ha.
Vreme primene: odmah po doletanju tripsa.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je 2 puta.

Mogućnost druge primene

Dicarzol 50 SP može se primeniti u proizvodnji cveća, za suzbijanje kalifornijskog cvetnog tripsa i to: prvi tretman obaviti sa 1,5 kg/ha radi smanjenja brojnosti populacije, a ostale tretmane raditi sa 1 kg/ha.
Dicarzol 50 SP poželjno je koristiti u alternaciji sa preparatima drugih mehanizama delovanja.
Najbolji rezultati suzbijanja tripsa dobijaju se kada se Dicarzol 50 SP koristi folijarno radi smanjenja populacije tripsa, a da se zemljište ili prostor oko biljaka tretiraju preparatima na bazi bifentrina ili hlorpirifosa.
Na taj način se sprečava izletanje imaga tripsa iz zemljišta nakon hrizalidacije.
U zaštiti breskve i nektarina od cvetnog tripsa Dicarzol 50 SP koristi se neposredno posle cvetanja u količini 1-1,5 kg/ha.
Za suzbijanje crvenog i baštenskog pauka na voću Dicarzol 50 SP koristi se u količini od 1 kg/ha.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Dicarzol 50 SP se može mešati sa većinom insekticida i fungicida. Ne mešati sa sumpornim i alkalnim preparatima.

Dicarzol 50 SP kao karbamat ima širok spektar primene na insekte i fitofagne grinje koji sisaju sokove iz biljaka (tripsi, cikade, lisni mineri i grinje), ali u prvom delu vegetacije. Dicarzol 50 SP smatra se specifikumom za suzbijanje kalifornijskog cvetnog tripsa.

NAPOMENA

Preparat ne primenjivati u crnom luku koji će se koristiti kao mladi luk.

NEŽELJENI EFEKTI

Dicarzol 50 SP je toksičan za pčele, pa se ne koristi na voću u vreme cvetanja ili prisustva pčela u voćnjaku.