NAČIN DELOVANJA:
Obe aktivne materije, i foramsulfuron i tienkarbazon-metil, pripadaju grupi ALS inhibitora i poseduju isti mehanizam delovanja. Posle primene ovog herbicida, korovske biljke usvajaju foramsulfuron najvećim delom preko lista, dok se tienkarbazon-metil usvaja na dva načina – preko lista i preko korena korovskih biljaka. Krećući se i ksilemomom i floemom, ove aktivne materije dospevaju do tačaka porasta gde sprečavaju stvaranje enzima acetolaktat sintetaze (ALS) koji ima ključnu ulogu u deobi ćelija meristemskog tkiva.
Odmah po tretiranju, korovske biljke prestaju sa usvajanjem vode i hranljivih materija. Prvi simptomi delovanja herbicida mogu se uočiti posle približno 5 – 7 dana, i to u vidu žutila i prestanka porasta korova. Značajniji znaci delovanja i postepeno uginuće vidljivi su 7 – 12 dana nakon prskanja.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Conviso One se primenjuje u usevu šećerne repe koja je tolerantna na herbicide iz grupe ALS inhibitora, i to: jednokratno, u količini 1 l/ha (10 ml na 100 m2), kada je usev uzrasta od razvijenih kotiledona do 8 listova (10 – 18 VVSN skale), ili dvokratno, u količini 0,5 + 0,5 l/ha (5 + 5 ml na 100 m2). U slučaju dvokratne primene, prvi tretman vrši se kada je usev u fazi kotiledona do četiri lista (10 – 14 VVSN skale), a drugi u vreme uzrasta useva od četiri do osam lictova, a kada je većina korova u uzrastu 2-4 lista (12 – 14 VVSN skale).
U odnosu na uzrast korovskih biljaka, optimalno vreme za prvi tretman u okviru dvokratne primene je pojava prvih biljaka pepeljuge (Chenopdium album) koje su dostigle uzrast od dva prava lista. Ukoliko je pepeljuga dostigla uzrast od četiri lista, preporučuje se jednokratna primena. Ako nema pepeljuge treba pratiti uzrast drugih preovlađujućih vrsta korova.Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2)
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta (dvokratno).
Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.
MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
Može se mešati ili koristiti u smeni sa svim herbicidima za šećernu repu. Takođe se može mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

obezbeđena vremenom primene.

SPEKTAR DELOVANJA:
Širokolisni korovi:

ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia) ,

ambrozija velika (Ambrosia trifida),

boca obična (Xanthium strumarium),

gorušica poljska (Sinapis arvensis),

dvornici (Polygonum spp.),

lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),

pepeljuga obična (Chenopodium album),

poljska vilina kosica (Cuscuta campestris),

pomoćnica obična (Solanum nigrum),

tatula (Datura stramonium),

štir obični (Amaranthus retroflexus)

Uskolisni korovi:

divlji sirak (Sorghum halapense),

proso korovsko – veliki muhar (Echinochloa crus-galli)

NAPOMENE:
– Conviso One je potpuno selektivan samo za posebne sorte šećerne repe – tolerantne na herbicide ALS – inhibitore

– U plodoredu posle primene ovog sredstva za zaštitu bilja mogu se sejati sve vrste žitarica, jari grašak, suncokret, kukuruz, šećerna repa, krompir, soja, uljana repica i sirak.

– U slučaju preoravanja useva, moguća je ponovna setva šećerne repe tolerantne na herbicide ALS – inhibitore, kukuruza ili strnina u jesen iste godine.

– S obzirom na činjenicu da u Srbiji već postoje neke korivske vrste koje pokazuju rezistentnost na herbicide iz grupe ALS inhibitora kao što su štir obični (Amaranthus retroflexus) i divlji sirak (Sorghum halapense) ne treba očekivati da se mogu suzbiti upotrebo herbicida Conviso One.