CONFIDOR 200-SL

Confidor 200-SL je sistemični insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje krompirove zlatice, lisnih vaši i tripsa.

AKTIVNA MATERIJA: imidakloprid 200 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovani rastvor – SL

Pakovanje:
5 ml 40 x 5 ml

50 ml 40 x 50 ml

250 ml 40 x 250 ml

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: KROMPIR, DUVAN, HMELJ, PAPRIKA

Категорије: ,

Опис

NAČIN DELOVANJA:

Imidakloprid, aktivna materija preparata Confidor 200-SL iz grupe neonikotinoida ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu štetnih insekata. Aktivna materija deluje kontaktno i digestivno. Nakon aplikacije aktivna materija je usvojena od strane biljke i transportuje se translaminarno i akropetalno. Nema mogućnosti pojave fitotoksičnosti na gajenim biljkama.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Confidor 200-SL se koristi u usevu:

1) Krompira, za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2), uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2), tretiranjem u vreme kada u populaciji preovlađuju larve od prvog do trećeg stupnja razvoja;

2) Duvana, za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci), u količini 0,5-0,6 l/ha (5-6 ml na 100 m2), uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2), na početku pojave prvih imaga;

3) Hmelja, za suzbijanje lisne vaši hmelja (Phorodon humuli), u količini 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2), uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2), tretiranjem na početku obrazovanja prvih kolonija;

4) Paprike, za suzbijanje pamukove vaši (Aphis gossypi), heljdine vaši (Aphis nasturti), zelene breskvine vaši (Myzus persicae), u koncentraciji 0,05-0,07% (5-7 ml u 10 l vode), uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2), tretiranjem posle cvetanja, a na početku obrazovanja prvih kolonija.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: dva puta.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru):
2 dana.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

7 dana za papriku, 28 dana za krompir, a 35 dana za duvan i hmelj.

NAPOMENE:
– preparat se ne sme primenjivati pre i za vreme cvetanja useva ljute paprike;

– kako bi se izbegla pojava rezistentnosti, nakon primene preparata na bazi imidakloprida, usev krompira u vegetaciji ne tretirati preparatima na bazi acetamiprida, tiakloprida, tiametoksama i drugih neonikotinoida;

– ne primenjivati u vreme ispaše pčela odnosno skloniti i pokriti košnice u toku primene i 48 sati nakon primene.