Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Pšenica

0,75 – 1,0 (7,5 – 10 ml na 100 m²)

Tretman od početka vlatanja do pojave zastavičara pšenice (faza porasta BBCH 31-39)

Ječam

0,75 – 1,0 (7,5 – 10 ml na 100 m²)

Tretman od pojave drugog kolenca pa do otvaranja rukavca zastavičara, tj. sa pojavom prvog osja (faza porasta BBCH 32-47)

Preporuke i napomene:
koristi se u usevu pšenice i ječma, radi smanjenja visine stabla i povećanja
otpornosti useva na poleganje do koga dolazi usled loših vremenskih
uslova, preteranog đubrenja azotom, sortne osetljivosti i sl. Najbolji
rezultat se postiže primenom u trenutku intenzivnog rasta gajene biljke.
Cerone primeniti pre nego što poleganje useva započne uz utrošak vode
200 do 400 l/ha (2-4 l na 100 m²).
Iako može da se meša sa mnogim sredstvima za zaštitu bilja,
preporučujemo da se pre kombinovanja napravi proba mešanja kojom će
se potvrditi fizička kompatibilnost proizvoda. Mogući partneri su Decis ili
Cytrhin od insekticida i Prosaro od fungicida. Odložiti primenu preparata
kada je usev ozbiljno oštećen delovanjem štetočina, bolesti ili herbicida,
kao i tokom hladnog vremena ili perioda sa pojavom noćnih mrazeva.