JEDAN OD NAJRODNIJIH SREDNJE – KASNIH HIBRIDA KUKURUZA VRLO VISOKOG I STABILNOG PRINOSA. STABLO JE SREDNJE VISINE (oko 270 cm) SA NIŽIM POLOŽAJEM KLIPA (oko 90 cm).

  • Formira do 20 redova zrna. Klip je cilindričanog oblika, odlično završava, zdrav, zrno je u tipu žutog zubana, krupno i duboko. Komušina dobro obuhvata klip. Visok randman zrna. Svila je karakteristično crvene boje.
  • Stablo je vrlo čvrsto, otporno na poleganje i lom. Zbog dubokog korenovog sistema je otporan na poleganje u korenu.
  • U odnosu na svoju grupu zrenja karakteriše ga vrlo brzo otpuštanje vlage iz zrna u jesen. Malo hibrida iz ove FAO grupe zrenja može da mu parira po ovoj osobini. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, uz minimalne troškove za veštačko dosušivanje.
  • Tolerantan na sušu i na ekonomski najvažnije bolesti.
  • Izuzetno dobro reaguje na optimalne i ravnomerne doze đubriva zbog svog vrlo visokog genetskog potencijala rodnosti. U uslovima navodnjavanja mu nema premca. Ukoliko ste spremni da uložite više u proizvodnju ovaj hibrid će Vam vratiti vrhunskim prinosom. Plastičan hibrid, pa je preporuka da se gaji na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Najbolje rezultate postiže uravničarskim predelima.
  • Preporučena gustina setve: 69 000 biljaka/hektaru (na 21,5 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 63 000.