AMPLIGO 150 ZC

INSEKTICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Mešavina koncentrovane suspenzije SC i suspenzije kapsula CS (ZC)

Dupla moć za pomoć kroz dva mehanizma delovanja!

AMPLIGO® 150 ZC je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje Lepidoptera u usevima kukuruza, kukuruza šećerca, paradajza i kupusa.

Način delovanja:
AMPLIGO® 150 ZC je insekticid na bazi dve aktivne materije, hlorantraniliprola i lambda-cihalotrina. Hlorantraniliprol je ovilarvicidni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Stimuliše otpuštanje kalcijuma iz mišića insekata, što dovodi do paralize i smrti štetočina. Lambda-cihalotrin pripada hemijskoj grupi piretroida, koji remete protok natrijumovih jona kroz nervnu membranu insekata. Odlikuje se kontaktnim i digestivnim delovanjem. Kombinacija ove dve aktivne materije omogućava AMPLIGO® 150 ZC da deluje na skoro sve razvojne stadijume u životnom ciklusu štetočine.

Категорије: ,

Опис

Usev

Štetni organizmi koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kukuruz Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

0,2-0,25 l/ha

Na početku pojave štetočine, u vreme masovnog leta i na kraju leta, od pojave četvrtog kolenceta do voštane zrelosti kukuruza

7 dana

Kukuruz šećerac Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis), pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

0,2-0,3 l/ha

U vreme masovnog leta štetočine, najkasnije do kraj razvoja zrna, kad približno sva zrna dostignu krajnju veličinu

7 dana

Paradajz Pamukova sovica (Helicoverpa armigera), moljac paradajza (Tuta absoluta)

0,4 l/ha

U vreme pojave štetočina, od početka cvetanja do pune zrelosti paradajza

3 dana

Kupus Mali kupusar (Pieris rapae)

0,1-0,3 l/ha

U vreme početka piljenja gusenica

14 dana

Posebne napomene:
Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti, ne primenjivati AMPLIGO® 150 ZC više od dva puta tokom vegetacione sezone u usevu kukuruza, paradajza i kupusa, odnosno jednom u toku vegetacione sezone u usevu kukuruza šećerca. Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne primenjivati u vreme cvetanja useva i u vreme ispaše pčela.

Mogućnost mešanja:
AMPLIGO® 150 ZC se ne sme mešati sa sredstvima alkalne reakcije.