Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu soje

SOJA:

  • primenjuje se dvokratno 0,9 + 0,9 l/ha (9 + 9 ml na 100 m2) posle nicanja useva. Prvi tretman obaviti kada je usev soje u fazi razvoja 1-3 troliske (faze 12-14 BBCH skale), a drugi tretman 7-14 dana kasnije.

Vreme primene: primenjuje se od klijanja do razvoja šestog lista, mada se najbolji efekti postižu kada su korovi u fazi razvoja od kotiledona do dva razvijena lista. Utrošak vode je 200 – 400 l/ha.

Albion ispoljava:

  • dobru efikasnost (efikasnost >90%) u odnosu na korove kao što su: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), samonikli suncokret (Helianthus annuus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum) i boca obična (Xanthium strumarium).
  • Zadovoljavajuću efikasnost (efikasnost 75-90%) u odnosu na korove kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli) i sirak iz semena (Sorghum halepense).
  • Slabu efikasnost (efikasnost <75%) u odnosu na: sirak iz rizoma (Sorghum halepense).

MOGUĆNOST MEŠANJA:

Preparat se primenjuje samostalno. U slučaju primene u tank miksu neophodno je prethodno proveriti kompatibilnost formulacija. Može biti fitotoksičan ukoliko se primeni sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

Albion sadrži dve aktivne materije, bentazon i imazamoks. Bentazon je selektivni herbicid iz grupe benzotiadiazinona, efikasan na većinu jednogodišnjih širokolisnih korova. Deluje isključivo preko lista, ugrađuje se u hlorofil i remeti proces fotosinteze. Zeleni delovi korova postepeno žute i nakon nekoliko dana se potpuno suše. Nekroza nastaje u neposrednoj zoni kontakta, translokacija aktivne materije kroz biljku je minimalna zbog čega svi biljni delovi moraju da budu dobro isprskani. Imazamoks je herbicid iz grupe imidazolinona, deluje kontaktno i rezidualno na većinu širokolisnih i manji broj uskolisnih korova. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat-sintetaze (ALS) koji je neophodan za sintezu esencijalnih aminokiselina valin, leucin i izoleucin, što ima za posledicu zaustavljanje ćelijske deobe i samim tim rasta biljaka.

NAPOMENA

Albion u sebi sadrži određenu količinu okvašivača pa, ukoliko se primenjuje u količini vode od 200 l/ha, nije potrebno dodavati okvašivač. U slučaju da se tretira sa većom količinom vode (300-400 l/ha) potrebno je dodati 0,2 l/ha okvašivača ES plus.
U slučaju preoravanja mogu se sejati soja, grašak i pasulj. Četiri meseca posle primene mogu se sejati ječam, pšenica, ovas, raž, suncokret i duvan. Devet meseci posle primene mogu se sejati kukuruz i krompir. Dvanaest meseci posle primene mogu se sejati uljana repica i šećerna repa.

FITOTOKSIČNOST

Ukoliko se preparat primeni kada je usev pod stresom (suša, poplava, oštećenja od grada) može doći do prolazne fitotoksije u vidu hloroze i kratkotrajnog zastoja u porastu (10-20%). Ovakva oštećenja su prolaznog karaktera i bez uticaja na konačni prinos.
Može biti fitotoksičan ukoliko se primeni sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. Ne preporučuje se primena sa folijarnim đubrivima i specifičnim graminicidima.