NOVI HIBRID KUKURUZA NOVE GENERACIJE. SREDNJE – KASNI HIBRID KOJI   DAJE VRHUNSKI I STABILAN PRINOS. STABLO JE VISOKO (oko 310 cm). NISKO POSTAVLJEN KLIP (oko 100 cm). HIBRID IZ LINIJE STRESSAFE (STS)® GENETIKE NAJNOVIJE GENERACIJE.

  • Hibrid formira cilindričan, zdrav, klip sa 18 – 20 redova zrna. Zrno je u tipu žutog zubana, duboko, krupno i teško. Klip odlično završava. Dobro je obuhvaćen komušinom. Tanka kočanka omogućava odličan randman zrna.
  • Elastično i vrlo čvrsto stablo je otporno na lom i poleganje. Dubok korenov sistem doprinosi njegovoj otpornosti na poleganje u korenu.
  • Još jedan od naših hibrida koji karakteriše izvanredno brzo otpuštanje vlage iz zrna u momentu berbe. Ova osobina ga svrstava u red najboljih u grupi zrenja kojoj pripada. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno i beračem za čuvanje u košu.
  • Ovaj novi hibrid dobro reaguje na optimalne doze đubrenja i  intezivnu agrotehniku i zbog veoma visokog genetskog potencijala rodnosti  tada daje vrhunske prinose.Tolerantan je na sušu i na različite bolesti kukuruza. Adaptibilan hibrid pa se može gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima.Pogodan je za ravničarske predele i rečne doline.Preporučuje se za gajenje u svim kukuruznim područijma u Srbiji gde se može gajiti ova FAO grupa.
  • Iako po dužini vegetacije pripada grupi srednje – kasnih hibrida, zbog svog izuzetnog genetskog potencijala rodnosti često po prinosu premašuje hibride kasnije vegetacije.
  • Preporučena gustina setve: 71 500 biljaka/hektaru (na 21 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AGM5B13 FAO 500”

Your email address will not be published. Required fields are marked