NOVI HIBRID KUKURUZA NOVE GENERACIJE. SREDNJE – KASNI HIBRID KOJI   DAJE VRHUNSKI I STABILAN PRINOS. STABLO JE VISOKO (oko 310 cm). NISKO POSTAVLJEN KLIP (oko 100 cm). HIBRID IZ LINIJE STRESSAFE (STS)® GENETIKE NAJNOVIJE GENERACIJE.

  • Hibrid formira cilindričan, zdrav, klip sa 18 – 20 redova zrna. Zrno je u tipu žutog zubana, duboko, krupno i teško. Klip odlično završava. Dobro je obuhvaćen komušinom. Tanka kočanka omogućava odličan randman zrna.
  • Elastično i vrlo čvrsto stablo je otporno na lom i poleganje. Dubok korenov sistem doprinosi njegovoj otpornosti na poleganje u korenu.
  • Još jedan od naših hibrida koji karakteriše izvanredno brzo otpuštanje vlage iz zrna u momentu berbe. Ova osobina ga svrstava u red najboljih u grupi zrenja kojoj pripada. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno i beračem za čuvanje u košu.
  • Ovaj novi hibrid dobro reaguje na optimalne doze đubrenja i  intezivnu agrotehniku i zbog veoma visokog genetskog potencijala rodnosti  tada daje vrhunske prinose.Tolerantan je na sušu i na različite bolesti kukuruza. Adaptibilan hibrid pa se može gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima.Pogodan je za ravničarske predele i rečne doline.Preporučuje se za gajenje u svim kukuruznim područijma u Srbiji gde se može gajiti ova FAO grupa.
  • Iako po dužini vegetacije pripada grupi srednje – kasnih hibrida, zbog svog izuzetnog genetskog potencijala rodnosti često po prinosu premašuje hibride kasnije vegetacije.
  • Preporučena gustina setve: 71 500 biljaka/hektaru (na 21 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 65 000.