Wuxal® K 40 je visokokoncentrovano kalijumovo folijarno hranivo namenjeno za ishranu svih biljnih vrsta i koristi se:

JABUKA: u količini 2-3 l/ha.
Vreme primene: u fazi intenzivnog porasta plodova.

POVRĆE: u količini 3-5 l/ha.
Vreme primene: tokom vegetacije.
Kalijum povoljno utiče na kvalitet i veličinu plodova (posebno kod paprike).

VINOVA LOZA: zbog antagonizma između kalijuma i kalcijuma, preparat Wuxal® K 40 se primenjuje u količini 2-3 l/ha.
Vreme primene: više puta u periodu od zametanja plodova do 15 dana pre berbe.
Kod stonih sorti vinove loze primenom Wuxal® K 40 dobijaju se krupniji i duži grozdovi.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Pre primene preparata Wuxal® K 40 u kombinaciji sa pesticidima proveriti njihovu kompatibilnost.

Wuxal® K 40 je namenjen za ishranu svih biljnih vrsta, posebno kaliofilnih (lucerka, paradajz, paprika, vinova loza, krompir, krtolaste biljke). Kvalitetna tečna formulacija, dobro izbalansiran odnos hraniva i potpuno helatinizirani mikroelementi omogućavaju brzo usvajanje hraniva od strane biljaka i laku primenu ovog hraniva.

NAČIN DELOVANJA

Izvanredan značaj kalijuma u životu biljaka potiče od njegove uloge. Kao aktivator enzima posredno ili neposredno utiče na brojne fiziološko-biohemijske procese u biljkama (regulacija vodnog režima, biosinteza visokomolekularnih jedinjenja i sl.).

Posebno povoljno utiče na otpornost biljaka u nepovoljnim ekološkim uslovima kao što su niske i visoke temperature i suša.
Nedostatak kalijuma obično se javlja na lakim – peskovitim zemljištima i na zemljištima sa visokim udelom minerala, gline ili slobodnog kalcijuma. Pri ovakvim uslovima proizvodnje, primena Wuxal® K 40 je optimalno rešenje, jer se kalijum veoma intenzivno usvaja i preko listova.

NEŽELJENI EFEKTI

Zbog kompeticije kalijuma sa kalcijumom i magnezijumom može doći do veće pojave simptoma „Die Back“ na vinovoj lozi.