NAJNOVIJA GENERACIJA HIBRIDA KUKURUZA. VRHUNSKI SREDNJE – KASNI HIBRID SA NIŽIM STABLOM (oko 270 cm) I SA NIŽIM POLOŽAJEM KLIPA (oko 100 cm). VRLO VISOKOG I STABILNOG PRINOSA. JOŠ JEDAN HIBRID IZ LINIJE STRESSAFE (STS)® GENETIKE NAJNOVIJE GENERACIJE.

  • Hibrid formira 16 – 18 redova zrna u pravilnim redovima. Klip je cilindričan i gotovo svaki završava do samog vrha. Zrno je u tipu žutog zubana, zdravo, krupno i duboko. Klip je dobro obuhvaćen komušinom. Randman zrna je visok.
  • Karakteristično za ovaj hibrid je da je stablo čvrsto, elastično i otporno na poleganje i lom pri velikim gustinama gajenja. Razgranat i dubok korenov sistem čini ga otpornim na poleganje u korenu.
  • Tolerantan je na hladnija zemljišta u proleće. Odličan rani porast čak i pri temperaturama zemljišta ispod 10oC.
  • Nema mnogo hibrida iz ove FAO grupe zrenja koji mogu da mu konkurišu po brzini otpuštanja vlage iz zrna u jesen. Po ovoj osobini može se svrstati među najbolje u grupi zrenja kojoj pripada. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, uz minimalne troškove za veštačko dosušivanje. Zbog zdravog klipa, koji odlično završava, pogodan je za čuvanje u košu, odnosno za berbu beračem.
  • Tolerantan na stresne uslove i na različite ekonomski važne bolesti kukuruza. Plastičan i prilagodljiv hibrid pa se može gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Preporučuje se tamo gde se primenjuje intezivna agrotehnika, jer vrlo dobro reaguje na povoljne uslove, kada daje vrhunske prinose zbog svog visokog genetskog potencijala rodnosti. U uslovima navodnjavanja pokazuje svoj visok genetski potencijal rodnosti i nema mu premca.
  • Najbolje rezultate postiže uravničarskim predelima i rečnim dolinama, sve do 200 m nadmorske visine.
  • Preporučena gustina setve: 70 000 biljaka/hektaru (na 21,3 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 64 000.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TITOS FAO 580”

Your email address will not be published. Required fields are marked