NAJNOVIJA GENERACIJA HIBRIDA KUKURUZA. VRHUNSKI SREDNJE – KASNI HIBRID SA NIŽIM STABLOM (oko 270 cm) I SA NIŽIM POLOŽAJEM KLIPA (oko 100 cm). VRLO VISOKOG I STABILNOG PRINOSA. JOŠ JEDAN HIBRID IZ LINIJE STRESSAFE (STS)® GENETIKE NAJNOVIJE GENERACIJE.

  • Hibrid formira 16 – 18 redova zrna u pravilnim redovima. Klip je cilindričan i gotovo svaki završava do samog vrha. Zrno je u tipu žutog zubana, zdravo, krupno i duboko. Klip je dobro obuhvaćen komušinom. Randman zrna je visok.
  • Karakteristično za ovaj hibrid je da je stablo čvrsto, elastično i otporno na poleganje i lom pri velikim gustinama gajenja. Razgranat i dubok korenov sistem čini ga otpornim na poleganje u korenu.
  • Tolerantan je na hladnija zemljišta u proleće. Odličan rani porast čak i pri temperaturama zemljišta ispod 10oC.
  • Nema mnogo hibrida iz ove FAO grupe zrenja koji mogu da mu konkurišu po brzini otpuštanja vlage iz zrna u jesen. Po ovoj osobini može se svrstati među najbolje u grupi zrenja kojoj pripada. Pogodan je za berbu kombajnom za zrno, uz minimalne troškove za veštačko dosušivanje. Zbog zdravog klipa, koji odlično završava, pogodan je za čuvanje u košu, odnosno za berbu beračem.
  • Tolerantan na stresne uslove i na različite ekonomski važne bolesti kukuruza. Plastičan i prilagodljiv hibrid pa se može gajiti na različitim tipovima zemljišta i u različitim agro-ekološkim uslovima. Preporučuje se tamo gde se primenjuje intezivna agrotehnika, jer vrlo dobro reaguje na povoljne uslove, kada daje vrhunske prinose zbog svog visokog genetskog potencijala rodnosti. U uslovima navodnjavanja pokazuje svoj visok genetski potencijal rodnosti i nema mu premca.
  • Najbolje rezultate postiže uravničarskim predelima i rečnim dolinama, sve do 200 m nadmorske visine.
  • Preporučena gustina setve: 70 000 biljaka/hektaru (na 21,3 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 64 000.