Način delovanja
Aktivna supstanca piraklostrobin inhibira disanje (respiraciju) (QoL fungicid). Klasifikacija rezistetnosti (FRAC):11. Na taj način zaustavlja klijanje spora i sprečava rast micelije i sporulaciju. Faza klijanja spora je posebno osetljiva na piraklostrobin.

Retengo® deluje i na faktore stresa (suša i dr.).

Pored fungicidnog delovanja, preparat ispoljava opšte pozitivne efekte na biljke suncokreta, što rezultira povećanjem prinosa i otpornosti na sušu.

Mogućnost mešanja
Piraklostrobin se može mešati sa boskalidom i epoksikonazolom

Inkompatibilnost (neogućnost mešanja): Piraklosrobin se, kao strobilurin, ne sme mešati sa preparatima na bazi hlorpirifosa, i metidationa.