Način delovanja
Regalis® Plus ima promenjenu formulaciju: dodat je regulator kiselosti, promenjeni su određeni nosači, veličina granula, dodate određene supstance koje poboljšavaju usvajanje i sigurnost proizvoda.

Regalis® Plus se posle primene usvaja preko lišća. Period usvajanja je oko 6 sati i posle ovog perioda je praktično otporan na spiranje kišom. Sam proces usvajanja se najbolje odvija u toku večernjih ili ranih jutarnjih sati, pa je i tretiranje najbolje tada obaviti. Po usvajanju se kreće lokal sistemično. Nephodno je dobro pokrivanje biljaka preparatom. Prilikom tretiranja 2/3 preparata treba da bude nanešeno na gornju polovinu krune.

Postoji više mogućnosti za primenu Regalis® Plus-a. Sa primenom treba početi u fazi porasta mladara od 3-10 cm (obično se ova faza poklapa sa fazom samog početka precvetavanja centralnog cveta u cvasti). Regalis® Plus se za skraćenje porasta mladara kod jako bujnih zasada jabuke primenjuje u količini 2.5 kg/ha. Primena može da bude jednokratna, ali bolje rezultate u praksi su dale dvokratna ili, zahtevnija za praćenje, višekratna primena

Dvokratna primena podrazumeva da se 1,25 kg/ha primeni kao što je već navedeno u fazi precvetavanja centralnog cveta u cvasti. Drugu polovinu količine (preostalih 1,25 kg/ha) treba primeniti nakon 2-5 nedelja u zavisnosti od bujnosti zasada. Kod višekratne primene prva količina primene je ista kao kod dvokratne, polovina ukupne doze primene (1.25 kg/ha) i u navedenoj fazi. Ostalih 1.25 kg se deli u 4 doze ( po 0.31 kg/ha) i primenjuje u razmacima od 15-20 dana zavisno od razvoja biljaka, a do 55 dana pre berbe.

Ukupna količina sredstva Regalis® Plus ne sme preći 3,0 kg/ha u jednoj sezoni.

Mogućnost mešanja
Sredstvo Regalis® Plus ne sme se mešati sa sredstvima koja u sebi sadrže kalcijum, kao ni sa folijarnim đubrivima.

Jabuka
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Regulatori rasta 0,5 – 2,5 kg/ha Prvo tretiranje: od početka do kraja faze cvetanja (faze 60-69 BBCH skale) Drugo tretiranje: od faze kada je plod veličine 10 mm pa do kada je plod polovine konačne veličine (faze 71-75 BBCH skale) Maksimalna količina primene u toku jedne godine je 3 kg/ha

Kruška
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Regulatori rasta 0,5 – 2,5 kg/ha Prvo tretiranje: od početka do kraja faze cvetanja (faze 60-69 BBCH skale) Drugo tretiranje: od faze kada je plod veličine 10 mm pa do kada je plod polovine konačne veličine (faze 71-75 BBCH skale) Maksimalna količina primene u toku jedne godine je 3 kg/ha