Limacid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

OTVORENI I ZATVORENI PROSTOR (staklenici i plastenici): za suzbijanje puževa golaća (Arion spp., Deroceras spp.) i puževa sa kućicom – vinogradarskog puža (Helix spp.) u količini od 50 kg/ha (5 g/m2).
Vreme primene: na početku pojave puževa ili kada se uoče prvi simptomi oštećenja na biljkama, u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ili pred kišu kada puževi izlaze iz skloništa.
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je četiri puta.

NAČIN PRIMENE
Mamci se ravnomerno rasporede po površini između redova biljaka ili postave na gomilice.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Ovo su gotovi mamci za neposrednu primenu pa nema potrebe za mešanjem sa drugim preparatima.

Pužomor Fe pelete je novi preparat za suzbijanje puževa, unapređenih eko-toksikoloških osobina. Preparat je na bazi aktivne materije gvožđe (III) fosfata, koji deluje kontaktno i digestivno. Nakon unosa dolazi do oštećenja sistema za varenje, prestanka ishrane i uginuća.
Primenom preparata Pužomor Fe pelete sprečavaju se oštećenja, ali i zagađenja useva od puževa. Preparat se primenjuje pomoću depozitora đubriva ako se puževi jave pre setve. Posle setve preparat se razbacuje ručno oko biljaka.
Pužomor Fe pelete koristiti odmah u početku pojave puževa ili uočavanjem prvih simptoma oštećenja biljaka. Za optimalne rezultate bitno je da mamci ostanu na otvorenom ili u zatvorenom prostoru u toku 4-7 dana pre kultivacije.

NEŽELJENI EFEKTI:
Sprečiti dospevanje preparata na gajene biljke. Posle primene preparata onemogućiti ulazak domaćih životinja na tretiranu površinu.